{"total":403,"stores": [{"name":"ĐẠI LÝ BÀN QUYỀN","web_address":"Khu dịch vụ, cụm công nghiệp Châu Khê, phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14887.33905872927!2d105.92082723598756!3d21.11915279169548!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313507a3d1e0eb1b%3A0xeebc741e204a96f8!2zQ2jDonUgS2jDqiwgVOG7qyBTxqFuLCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613957760106!5m2!1svi!2s","district_code":"TUSON","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ VÂN MINH","web_address":"Số 13, Xóm Trại, Cao Xá, Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7458.980820135292!2d105.7576775764307!3d20.811894173284507!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344b41717e0361%3A0x4affe8ae9aceb9a6!2zQ2FvIFjDoSwgQ2FvIETGsMahbmcsIFRoYW5oIE9haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613981031489!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHOAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THẮNG ĐỊNH","web_address":"Cầu Chân Chim, Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.571701523697!2d105.68897621532977!3d20.80860830063241!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313449dfe6b9327f%3A0x50f34f57ea998752!2zQ-G6p3UgQ2jDom4gQ2hpbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613981144562!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMYDUC","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUYÊN TUYẾN","web_address":"Thôn Đặng Giang, Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3732.764757251524!2d105.77542566532861!3d20.679147454996155!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313434d21327c983%3A0x53011f2fb437b139!2zTmdoxKlhIHRyYW5nIHRow7RuIMSQ4bq3bmcgR2lhbmcsIHRow7RuZyDEkOG6t25nIEdpYW5nIC0geMOjIEjDsmEgUGjDuiwgxJDGsOG7nW5nIETDo3kgROG7q2EsIEhvYSBQaMO6LCDhu6huZyBIw7JhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613981333402!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENUNGHOA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ GIÁP TUYẾT","web_address":"Trần Phú, Miếu Môn, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14918.05993004059!2d105.6397676859364!3d20.810900985677915!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134491bea1db471%3A0xd2d58f9cc0fdb7d6!2zTWnhur91IE3DtG4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613982185479!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCHUONGMY","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ MẠNH HIỀN","web_address":"Xóm 6, Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7459.010944856604!2d105.699365966578!3d20.811285376747424!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344be9aaaaaaab%3A0x91082ebb5027ea27!2zQ8O0bmcgVHkgQ-G7lSBQaOG6p24gWMOieSBE4buxbmcgVGjGsMahbmcgTeG6oWkgS2nDqm4gVmluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613982330089!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMYDUC","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ MINH QUÂN","web_address":"Số 1B, Ngách 44, Ngõ Trạm Điện, P.La Khê, Đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.8484064363065!2d105.7557170153315!3d20.958602095544634!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313452e7e349bd97%3A0x12bf7fd4378d8379!2zU-G7kSAxQiwgNDQgTmcuIFRy4bqhbSDEkGnhu4duLCBRdWFuZyBUcnVuZywgSMOgIMSQw7RuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613982500976!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUYẾT THÁI","web_address":"Cao Xá, Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7458.980820135292!2d105.75767757643071!3d20.81189417328451!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344b41717e0361%3A0x4affe8ae9aceb9a6!2zQ2FvIFjDoSwgQ2FvIETGsMahbmcsIFRoYW5oIE9haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613982624866!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHOAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TƯ TRANG","web_address":"Đội 1B, Hà Xá, Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3733.18439987376!2d105.76227091532839!3d20.662075605569886!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313434beaaaaaaab%3A0xa40145897567cf91!2zQ8O0bmcgVHkgQ-G7lSBQaOG6p24gWMOieSBE4buxbmcgVsOgIEThu4tjaCBW4bulIFbhuq1uIFThuqNpIEjDoCBO4buZaSBN4bubaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613982891648!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMYDUC","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ANH VIỆT","web_address":"Km42, Quốc Lộ 10, Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3730.415615674433!2d106.49792431532954!3d20.774467201785633!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135899085a37aaf%3A0xf85456e33c29c871!2zNDIgUUwxMCwgVGnDqm4gQ8aw4budbmcsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613983051080!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THẮNG THANH","web_address":"Thôn 6, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119240.85221434175!2d106.59724966906013!3d20.9414031752151!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7bb26b4cb87f%3A0xd48460f3fb4db0ad!2zSG9hIMSR4buZbmcgVGjhu6d5IE5ndXnDqm4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613983323252!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHUYNGUYEN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRƯỜNG VÂN","web_address":"Liêm Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29867.944144531964!2d106.4981109040029!3d20.649511825676758!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135f546c066aa8f%3A0x18a8beea67d5c84e!2zTGnDqm4gQW0sIFbEqW5oIELhuqNvLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613983440280!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVINHBAO","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRỌNG HẠNH","web_address":"484 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.93754826351!2d106.67243301533016!3d20.83422819976572!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a70802257b099%3A0x9f0fe307d0efb245!2zNDg0IE5ndXnhu4VuIFbEg24gTGluaCwgVsSpbmggTmnhu4dtLCBMw6ogQ2jDom4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613983660433!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLECHAN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÔN VINA","web_address":"Km36+900, Quốc Lộ 10, Tân Trung, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119354.99863973318!2d106.45468058276278!3d20.79760997121782!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a880c03db2029%3A0x8dd228725e3434ee!2zUUwxMCwgQW4gTMOjbywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613983864489!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANLAO","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐÔNG SÁNG","web_address":"Nãi Sơn, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7463.822866546814!2d106.71698572642666!3d20.71382078000943!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a72753a9e6195%3A0x550b9b6cbbc9b67f!2zTsOgaSBTxqFuLCBUw7ogU8ahbiwgS2nhur9uIFRo4buleSwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613984007232!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIENTHUY","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHÁNH ĐĂNG","web_address":"Tam Cường, Vĩnh Bảo, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29871.978809909895!2d106.51912790398941!3d20.62896478182258!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a0a9d349ab983%3A0xcf7cc33dc5011582!2zVGFtIEPGsOG7nW5nLCBWxKluaCBC4bqjbywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613988274968!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVINHBAO","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÚ PHƯỚC","web_address":"Minh Hồng, Nghĩa Lộ, Cát Hải, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14917.84160456719!2d106.84489478593677!3d20.813107035365107!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a6886168d930b%3A0x9d033ad2f0ccee6d!2zTmdoxKlhIEzhu5ksIEPDoXQgSOG6o2ksIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1613988430202!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCATHAI","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"NHÀ PHÂN PHỐI TRUNG CƠ","web_address":"Thôn Đồng Niêng, xã Động Đạt, Huyện Phú Lương, Thái Nguyên ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59285.68615902063!2d105.68929110372177!3d21.766502577290222!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134d42f8f9b72a5%3A0x643558679262d153!2zxJDhu5luZyDEkOG6oXQsIFBow7ogTMawxqFuZywgVGjDoWkgTmd1ecOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614415158521!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHULUONG","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ KIÊN NGÂN","web_address":"Đường Dương Tự Minh, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14837.492218175212!2d105.80007396845812!3d21.610382161488694!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31352708d23ab9f1%3A0x973a2d060a83550f!2zVHLGsOG7nW5nIFRIUFQgRMawxqFuZyBU4buxIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614415528057!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ CƯỜNG NGÂN","web_address":"Thị trần Chợ Chu, Huyện Định Hóa, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29613.19141062818!2d105.6277727460299!3d21.90959088994076!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cb2c559157d259%3A0xa4adb333ee31851a!2zQ2jhu6MgQ2h1LCDEkOG7i25oIEjDs2EsIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614415777866!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDINHHOA","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐẠO HẠNH","web_address":"Quốc lộ 3, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29685.082644775786!2d105.81335999564304!3d21.56110994841182!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135212a39535f85%3A0xd380013ee21ad6df!2zVMOibiBM4bqtcCwgVHAuIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614415940537!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ THAO CHÍ","web_address":"Quốc lộ 3, Xã Trung Thành, Huyện Phố Yên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29725.91316882109!2d105.84712279542386!3d21.3607820101608!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31351c0e1952e7c3%3A0xcdaaee7645ed5de9!2zVHJ1bmcgVGjDoG5oLCBQaOG7lSBZw6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614416142321!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHOYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ DUNG TÂN","web_address":"Quốc lộ 1B, Xã Cao Ngạn, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d474758.1477304654!2d105.51155237291064!3d21.62305203048437!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b550dac4dcb36b%3A0x6be66d92ec89cf06!2zUUwxQiwgQ2FvIE5n4bqhbiwgVHAuIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614416320948!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÙNG CƯỜNG","web_address":"Tổ dân phố An Long, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d474755.4955928217!2d105.51154942773188!3d21.623859473786453!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134da54f5314e19%3A0x302aa73b00aaf3c!2zVUJORCBUaOG7iyBUcuG6pW4gSMO5bmcgU8ahbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614416690672!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDAITU","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"NHÀ PHÂN PHỐI NHẬT TRUNG","web_address":"Quốc lộ 37, Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d949164.9245275797!2d104.94313208110695!3d21.67647759158369!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134d988f932b7b3%3A0x3e4ed015c51c403!2zUUwzNywgVmnhu4d0IFnDqm4sIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614417001871!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVIETYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ SƠN NGUYỆT","web_address":"Đường Võ Nguyên Giáp, Xã Tân Mỹ, TP.Bắc Giang, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.847553446707!2d106.16224571441148!3d21.277501184617112!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d494eb403cf%3A0x957977887b89b82e!2zxJAuIFbDtSBOZ3V5w6puIEdpw6FwLCBUcC4gQuG6r2MgR2lhbmcsIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614417227615!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACGIANG","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ DUY HIỂN","web_address":"Cụm công nghiệp tiểu khu 1, Thị trấn Neo, Huyện Yên Dũng Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119029.45660011197!2d106.16886630680791!3d21.205243777192937!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313573a78bd0ebc9%3A0xa55447dc2bd72460!2zTmjDoCBWxINuIEjDs2EgVGnhu4N1IEtodSAxIFRUIE5lbyBZw6puIETFqW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614995898641!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENDUNG","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ SỬ SỸ","web_address":"Thôn Minh Khai, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29722.25527910677!2d106.5647578954435!3d21.378801754624554!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a9f76723e595f%3A0x4536052fd09447a4!2zQ8O0bmcgVHkgVE5ISCBLaW0gTGnDqm4gQuG6r2MgR2lhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614417433715!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLUCNGAN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HƯƠNG SƠN","web_address":"Quốc lộ 1A, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d474978.5215610611!2d106.18737955142814!3d21.555858612797678!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b55ac590a3a137%3A0x5ff8f9aa8d1a4520!2zUUwxQSwgTOG6oW5nIEdpYW5nLCBC4bqvYyBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614417797336!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLANGGIANG","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THANH HOÀN","web_address":"Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14855.077739597644!2d106.0905686712857!3d21.4383057456075!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135158580717b91%3A0x1182a86f28e05357!2zVFQuIE5ow6MgTmFtLCBUw6JuIFnDqm4sIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614418031469!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÂN ĐẠI PHÁT","web_address":"Phố Mới, xã Trung Thành, xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14864.462183615671!2d105.92871512126068!3d21.345937159016653!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31351a479cfc8105%3A0xead884831a709c5e!2zSMO5bmcgU8ahbiwgSGnhu4dwIEjDsmEsIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614418415169!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHIEPHOA","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THY YÊN","web_address":"Quốc lộ 1A, Huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d476020.16059404315!2d105.83136105004235!3d21.235516124768292!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b55ac590a3a137%3A0x5ff8f9aa8d1a4520!2zUUwxQSwgTOG6oW5nIFPGoW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614418649362!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHUULUNG","province_code":"LANGSON"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUỆ HUYỀN","web_address":"Thôn Lũng Cú, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14791.74037175633!2d106.60774622145537!3d22.052078255249757!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b55eb03a9efd8f%3A0xfc0add803fd9f576!2zTmEgU2FtLCB0dC4gTmEgU-G6p20sIFbEg24gTMOjbmcsIEzhuqFuZyBTxqFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614418860368!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANLANG","province_code":"LANGSON"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUANG QUÝ","web_address":"Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29781.43394369761!2d105.89987729512661!3d21.085469544297986!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a9d6a7274245%3A0x24b231067fbe592!2zWcOqbiBWacOqbiwgR2lhIEzDom0sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614419127960!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÀNH LIÊN","web_address":"375 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.6382024724926!2d105.91654501440836!3d21.087107691160966!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a9d392a99e4b%3A0x6c0a91cfa99f89ce!2zMzc1IEjDoCBIdXkgVOG6rXAsIFnDqm4gVmnDqm4sIEdpYSBMw6JtLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614419275085!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGUYỄN THÀNH","web_address":"385 Nguyễn Đức Thuận, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.348266307657!2d105.9400018144072!3d21.0187465934972!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a8c10b4c3d0b%3A0xc459b47787afef94!2zMzg1IE5ndXnhu4VuIMSQ4bupYyBUaHXhuq1uLCBUcsOidSBRdeG7sywgR2lhIEzDom0sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614419454886!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ VẠN LỘC","web_address":"Thị trấn Phú Thị, Xã Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29793.435665891182!2d105.95022784506246!3d21.025504262512218!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a899b8deec67%3A0xc632349c71ed0e30!2zUGjDuiBUaOG7iywgR2lhIEzDom0sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614419658833!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỦY TUYỂN","web_address":"Km số 3, 500 Nguyễn Văn Linh, Thạch Bàn, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0058208835744!2d105.90669211440742!3d21.032453093029286!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a910e7a5fb8f%3A0x1dfd99d5e7d5dfdd!2zc-G7kSAzLCA1MDAgTmd1eeG7hW4gVsSDbiBMaW5oLCBQaMO6YyDEkOG7k25nLCBMb25nIEJpw6puLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614419862850!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ BẠO HUYỀN","web_address":"148 Lệ Mật, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7446.885293832257!2d105.89463112274213!3d21.05497580650177!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a9a2189b546f%3A0x3c682688fc4a04c2!2zUGjhu5EgTOG7hyBN4bqtdCwgVmnhu4d0IEjGsG5nLCBMb25nIEJpw6puLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614420063041!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỊNH DUNG","web_address":"Số 5 Tổ 3 Cầu 12, Gầm Cầu Chương Dương, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.8781397705607!2d105.8580531144075!3d21.03756139285485!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abc445c34443%3A0xbaceaf30f2215205!2zQ-G6p3UgQ2jGsMahbmcgRMawxqFuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614420345173!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÀ VANG","web_address":"Số 51 Tổ 5 Cự Khối, Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.632761144041!2d105.90622011440703!3d21.007353093885886!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a931f9b9676b%3A0xfff25378637266b5!2zTmjDoCB2xINuIGjDs2EgdOG7lSBkw6JuIHBo4buRIHPhu5EgNS02!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614420542229!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUANG TRUNG","web_address":"Miếu thờ Tiên Dược, Thị trấn Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3718.65721603247!2d105.844455014411!3d21.245437285722893!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135031ed4f65f33%3A0x40f5af44657f04ae!2zTWnhur91IFRo4budIFRpw6puIETGsOG7o2M!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614420706613!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THUẬN THÀNH","web_address":"Tổ 5 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29768.399237817044!2d105.82972149519635!3d21.150412174526863!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135011877263c29%3A0xfed63a1860e09572!2zdHQuIMSQw7RuZyBBbmgsIMSQw7RuZyBBbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614420965495!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ YÊN MỸ","web_address":"Số 93 Khối Phố Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.5344536166085!2d105.84468201440976!3d21.17091758828709!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135016b5fb6b3f5%3A0xdd88a6b46bb88534!2zUXXDoW4gTOG6qXUgVuG7i3QgMjUgS2jhu5FpIFBo4buRIE5ndXnDqm4gS2jDqg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614421124215!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ CÔ TÁM","web_address":"Tổ 6 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.271733216701!2d105.78208711440661!3d20.981741894758883!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acccfdca10fb%3A0xdcf2195e699b8340!2zdOG7lSA2LCBN4buZIExhbywgSMOgIMSQw7RuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614421224521!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ GIANG THẮM","web_address":"Tổ 6 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.271733216701!2d105.78208711440661!3d20.981741894758883!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acccfdca10fb%3A0xdcf2195e699b8340!2zdOG7lSA2LCBN4buZIExhbywgSMOgIMSQw7RuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614421224521!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHẤN TUẤN","web_address":"Đường Quốc lộ 3 cũ, Vĩnh Thành, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.024424724908!2d105.83146751440876!3d21.11159239032243!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313500866bd0c731%3A0x579b8f8f34823603!2zQ2jDuWEgVsSpbmggVGhhbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614421593763!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÀNH TUYẾT","web_address":"Km 4 Quốc lộ 3 cũ, Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.497135911085!2d105.89213861440844!3d21.092737490968172!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a9e112ac85a9%3A0x4545746d8e14836!2zUEdEIEzhu5ljIEjDoCAtIENOIMSQw7RuZyBIw6AgTuG7mWkgLSBOZ8OibiBow6BuZyBUTUNQIMSQ4bqndSB0xrAgJiBQaMOhdCB0cmnhu4NuIFZp4buHdCBOYW0gKEJJRFYp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614421704300!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUÝ HÒA","web_address":"Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29775.04494342492!2d105.88249989516082!3d21.117325184605708!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135076aa25c8503%3A0x60d805873febdfc3!2zROG7pWMgVMO6LCDEkMO0bmcgQW5oLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614421795614!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC MẬN","web_address":"C36 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7498123244623!2d105.85957471440696!3d21.00266369404572!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac08e28c28dd%3A0xf79a0e9dddd52ed5!2zS2ltIE5nxrB1LCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614422026943!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THANH TÙNG","web_address":"597 Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.2736569795366!2d105.84198941440596!3d20.941522696127794!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135adbc5315ba27%3A0x6c191b0fa25388a4!2zNTk3IMSQLiBOZ-G7jWMgSOG7k2ksIFbEg24gxJBp4buDbiwgVGhhbmggVHLDrCwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614422204997!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÚ THỊNH","web_address":"Ngõ 42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.522839863018!2d105.84726531440637!3d20.971668895101853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac457a5a630b%3A0xf881bf454bb2db!2zTmcuIDQyIFRo4buLbmggTGnhu4d0LCBUaOG7i25oIExp4buHdCwgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614422333341!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGỌC HUYỀN","web_address":"35 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.225047334227!2d105.83106631440796!3d21.06367199196266!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aa56e71d9535%3A0x5c3400731f45de41!2zMzUgw4J1IEPGoSwgVOG7qSBMacOqbiwgVMOieSBI4buTLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614422449887!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTAYHO","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGỌC THỘT","web_address":"181 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liên, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.9318767941913!2d105.78390811440816!3d21.07538289156213!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aacc4427c289%3A0x9d370163030b5c28!2zMTgxIFBo4bqhbSBWxINuIMSQ4buTbmcsIFh1w6JuIMSQ4buJbmgsIFThu6sgTGnDqm0sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614422573804!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBACTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÀI ĐỨC","web_address":"171 Hữu Hưng, Tây Mỗ, Nam Từ Liên, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9231965939803!2d105.74311761440678!3d20.995715594282647!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31345372eaa3acd7%3A0xe89f3e4e8b7762f6!2zMTcxIEjhu691IEjGsG5nLCBUw6J5IE3hu5csIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614556642179!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ MINH CHIẾN","web_address":"88 Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.8639513854037!2d105.80351331440623!3d20.957977995568005!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad189fa435fb%3A0xdb36d196235f5d0!2zODggxJAuIEPhuqd1IELGsMahdSwgVOG6oyBUaGFuaCBPYWksIFRoYW5oIFRyw6wsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614556772843!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ DUNG THỎA","web_address":"129 Đường Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.7134275099397!2d105.79258071440628!3d20.964020495362334!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad27cefd4c9d%3A0x303833560447bab0!2zMTI5IMSQLiBQaMO5bmcgSMawbmcsIFAuIFBow7pjIExhLCBIw6AgxJDDtG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614556950135!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ BÌNH BẮC","web_address":"71TT20 Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7451.828628547946!2d105.76167823488768!3d20.955955899999996!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313452c4ea92d017%3A0x94ff88d290a336de!2zQ8O0bmcgVHkgQ-G7lSBQaOG6p24gxJDhuqd1IFTGsCBQaMOhdCBUcmnhu4NuIFRoxrDGoW5nIE3huqFpIFRoacOqbiBQaMOhdA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614557122250!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ SÁNG SINH","web_address":"An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14900.21537057674!2d105.71364232116548!3d20.9904787101556!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313453bb58ef4c3b%3A0x9038656553b963af!2zQW4gS2jDoW5oLCBIb8OgaSDEkOG7qWMsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614557245171!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOAIDUC","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TIẾN NHUNG","web_address":"282 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.999678770196!2d105.87745421440671!3d20.99264999438708!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aea62f5d8ff5%3A0x212fde09a7eae0f6!2zMjgyIFbEqW5oIEjGsG5nLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614557391557!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐẠI ĐỨC","web_address":"103C Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9750707158023!2d105.79749971440675!3d20.993636394353487!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acbeb4d5317d%3A0xea28f9c431ecda68!2zMTAzIEtodeG6pXQgRHV5IFRp4bq_biwgVGhhbmggWHXDom4gQuG6r2MsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614557513500!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"},{"name":"ĐẠI LÝ MỸ ẤN","web_address":"Phường Ninh Dương, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29695.38415733001!2d107.9291749545826!3d21.510735013852734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b514b94a87ed7%3A0x6862099a6fdb912b!2zTmluaCBExrDGoW5nLCBNw7NuZyBDw6FpLCBRdeG6o25nIE5pbmgsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614674726563!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOMONGCAI","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUẤN KHOA","web_address":"Đối diện ngân hàng Nông Nghiệp, Thị trấn Ninh Giang, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29850.907920040885!2d106.38533586487372!3d20.736056268415595!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358c543724e8f3%3A0xd2c4417cb3db31f9!2zVGjhu4sgdHLhuqVuIE5pbmggR2lhbmcsIE5pbmggR2lhbmcsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658263992!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENNINHGIANG","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỘNG NGA","web_address":"Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29830.74999906846!2d105.98968081496912!3d20.838015114871315!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ba4f114406d3%3A0xb4370e8aef69313f!2zRMOibiBUaeG6v24sIEtob8OhaSBDaMOidSwgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658328247!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENKHOAICHAU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ HOA TÚ","web_address":"Thị Trấn Ân Thi, Huyện Ân Thi, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59672.09835124608!2d106.05302044930474!3d20.811258113144227!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135bc3d9419895b%3A0x88c5c4cb98c73ec9!2zw4JuIFRoaSwgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658365129!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANTHI","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ LONG YẾN","web_address":"Trương Xá, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14919.911900029929!2d106.03480339247665!3d20.792178929117593!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135b9454cbf01fb%3A0x93c5ee9942b8f41c!2zVHLGsMahbmcgWMOhLCBUb2FuIFRoYW5nLCBLaW0gxJDhu5luZywgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658424503!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENKIMDONG","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HẬU PHÁT","web_address":"Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29830.749999068463!2d105.98968081496913!3d20.838015114871308!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ba4f114406d3%3A0xb4370e8aef69313f!2zRMOibiBUaeG6v24sIEtob8OhaSBDaMOidSwgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658448407!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENKHOAICHAU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG","web_address":"Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29821.6051239903!2d106.02145651501245!3d20.884113063272547!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135bb39c519f093%3A0xb2385445df26a4ab!2zdHQuIFnDqm4gTeG7uSwgWcOqbiBN4bu5LCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658485303!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENYENMY","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THỊNH MIỀN","web_address":"Ba Hàng, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7467.175897626751!2d106.09671950497523!3d20.645645745098722!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c10fb9a32cbd%3A0x46e827ce4b5ad572!2zQmEgSMOgbmcsIFRo4bunIFPhu7ksIFRwLiBIxrBuZyBZw6puLCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658548354!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENTIENLU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT","web_address":"Phố Nối, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59624.633471319954!2d106.02197104975855!3d20.93083514656046!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a49c3c7353dd%3A0xb5301abb2adcafd8!2zUGjhu5EgTuG7kWksIFnDqm4gTeG7uSwgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658587602!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENMYHAO","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÔN THANH","web_address":"25 Phan Đình Phùng, Minh Khai, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3733.4894656278834!2d106.0475999796751!3d20.649656486272473!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c6c500af60e5%3A0x121838c0a07f8aeb!2zMjUgUGhhbiDEkMOsbmggUGjDuW5nLCBNaW5oIEtoYWksIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658623193!5m2!1svi!2s", "district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HOÀNG HẰNG","web_address":"Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29802.559481190776!2d105.93398421510253!3d20.979808659960955!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135af414f9e4b17%3A0x43e013b48cc7b373!2zS2nDqnUgS-G7tSwgR2lhIEzDom0sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658675910!5m2!1svi!2s", "district_code":"GIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÀNH PHÁT","web_address":"Phố chợ Đông Tảo, Khoái Châu, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3727.6032433315636!2d105.95362737967854!3d20.888036286142896!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ba3fffffffff%3A0x5fc5e22121228ef3!2zQ2jhu6MgxJHhuqd1IG3hu5FpIE7DtG5nIHPhuqNuIMSQw7RuZyBU4bqjbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658713766!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENVANGIANG","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ THƠM SÁCH","web_address":"Làng Ngọc, Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.258819754065!2d106.01685667967993!3d20.982259786092058!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a42d1b7752c5%3A0xdb4e71c1ccbe3697!2zxJDDrG5oIGzDoG5nIE5n4buNYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614658743800!5m2!1svi!2s", "district_code":"HUYENVANLAM","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ LUÂN VÂN","web_address":"Giao Yến, Huyện Giao Thủy, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14973.955111719239!2d106.39337673584409!3d20.238553965869684!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313606f320e1c08f%3A0x5054971e4f94f940!2zR2lhbyBZ4bq_biwgR2lhbyBUaHXhu7csIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614744605518!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAOTHUY","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ DỤNG LAN","web_address":"Trường Cấp 3, Hoàng Văn Thụ, Huyện Vụ Bản, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3740.0998554434213!2d106.08038351532554!3d20.378772315023674!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135df2147c0973d%3A0x9acaab10ddb334d3!2zVHLGsOG7nW5nIFRIUFQgSG_DoG5nIFbEg24gVGjhu6U!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614744796031!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVUBAN","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THANH THUẬN","web_address":"Số 6, Đỗ Mạnh Đạo, P.Trường Thi, TP.Nam Định, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.9137117788014!2d106.15733021532597!3d20.427631813402!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e755e7bf5aa9%3A0xe047bd70b8725d9c!2zNiDEkOG7lyBN4bqhbmggxJDhuqFvLCBM4buZYyBIb8OgLCBUUC4gTmFtIMSQ4buLbmgsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614744895995!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ AN PHÊ","web_address":"Số nhà 02B, TT. Cổ Lễ, Huyện Trực Ninh, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14966.582785624574!2d106.26712563585617!3d20.314927355279917!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e2086a9bf605%3A0x2f9c130847a906ff!2zdHQuIEPhu5UgTOG7hSwgVHLhu7FjIE5pbmgsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614745026475!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTRUCNINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUẢNG YÊN","web_address":"Tân Giang, Nam Thanh, Huyện Nam Trực, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3741.3667279069823!2d106.25841376532503!3d20.326463266755976!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e2042b7e1b29%3A0xad53534549a8e0cf!2zVMOibiBHaWFuZywgTmFtIFRoYW5oLCBOYW0gVHLhu7FjLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614745209923!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNAMTRUC","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHONG THAO","web_address":"QL10, Khánh An, Huyện Yên Khánh, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119638.69072808919!2d106.19436467881638!3d20.436049455825316!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a880c03db2029%3A0x8dd228725e3434ee!2zUUwxMCwgS2jDoW5oIEFuLCBZw6puIEtow6FuaCwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614745348251!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÙNG HOA","web_address":"Sơn Hà, Huyện Nho Quan, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14976.13447703588!2d105.85291423584047!3d20.215923969000958!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367c8855d74943%3A0xd72a9b8614398026!2zU8ahbiBIw6AsIE5obyBRdWFuLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614745441227!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ VŨ THẮNG","web_address":"Số 13, Nam Dân, TT.Phát Diệm, H.Kim Sơn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3747.0339427577537!2d106.0848588153227!3d20.090867924506618!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366c387be9ebb1%3A0x10769ee8d1941d36!2zQ2jhu6MgS2ltIFPGoW4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614745593596!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỦY NHẶT","web_address":"Xóm 9, Cồn Thoi, H.Kim Sơn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3749.4277277637207!2d106.06340646532183!3d19.990555177781204!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366a1f93145c07%3A0xcd2f4676c4f5e8bc!2zeMOzbSA5LCBD4buTbiBUaG9pLCBLaW0gU8ahbiwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614745747506!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUỆ TÚ","web_address":"Trường yên, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29938.85196270121!2d105.88749035376712!3d20.28550598385622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367914a22084f5%3A0x6a1e7b77f1877a09!2zVHLGsOG7nW5nIFnDqm4sIEhvYSBMxrAsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614747100831!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOALU","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÁI HÒA BÌNH","web_address":"TT. Yên Thịnh, Huyện Yên Mô, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29938.85196270121!2d105.88749035376712!3d20.28550598385622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313670264626942b%3A0x7f2a74b9f68c0be!2zVFQuIFnDqm4gVGjhu4tuaCwgWcOqbiBNw7QsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614747210423!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENMO","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHƯƠNG THÀNH AN","web_address":"Liêu Trung, Đông Phong, Huyện Nho Quan, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14965.759131317602!2d105.72379468585756!3d20.323442904097053!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313681aa81628269%3A0x44c348fea7943b9!2zxJDDtG5nIFBob25nLCBOaG8gUXVhbiwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614747336346!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ NAM THẮM","web_address":"Số 332 Thống Nhất, TT.Me, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14965.759131317602!2d105.72379468585756!3d20.323442904097053!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367f6fb7cab331%3A0xc165fc2cd1525368!2zdHQuIE1lLCBHaWEgVmnhu4VuLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614747439958!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAVIEN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẬU THANH","web_address":"Khánh Ninh, Yên Lạc, Yên Thủy, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29923.575938960017!2d105.59241580381777!3d20.364451860520017!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313682bbc43280c1%3A0xa70d3962594b653a!2zWcOqbiBM4bqhYywgWcOqbiBUaHXhu7csIEjDsmEgQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614753808148!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENTHUY","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ DƯƠNG LỊU","web_address":"Đỉnh Cun, Thu Phong, Cao Phong, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3730.8398932359387!2d105.32803056532926!3d20.75728250236536!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313414bc2cf3233f%3A0x3c01c402e598a0a6!2zQ3VuLCBUaHUgUGhvbmcsIFRwLiBIw7JhIELDrG5oLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614754273184!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCAOPHONG","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHOA THÚY","web_address":"Số 29, Phố Ngọc, Trung Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.1833426203966!2d105.3456862153304!3d20.86465909873507!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31346bd9dc1d98f9%3A0x864560706405894f!2zVHLhuqFtIFjEg25nIFBo4buRIE5n4buNYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614754411984!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKYSON","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THẬP THẢO","web_address":"La Văn Cầu, Thượng Cốc, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1868.4090953634288!2d105.36345715819272!3d20.51367800869741!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313418deb6f6c881%3A0x84443b2ede8f2bf5!2zTGEgVsSDbiBD4bqndSwgTOG6oWMgU8ahbiwgSMOyYSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614754693880!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLACTHUY","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ CÚC VINH","web_address":"97 Lê Thánh Tông, Hưu Nghị, Tân Thịnh,TP.Hòa Bình, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.0457540104403!2d105.33925531533016!3d20.82985879991366!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31346ba3ec491a37%3A0xbb96cf2ede22384e!2zOTcgTMOqIFRow6FuaCBUw7RuZywgVMOibiBUaOG7i25oLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614754828128!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHOABINH","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TẬP CHÍNH","web_address":"Khu 1B, Mường Khến, Tân Lạc, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29873.531129082163!2d105.25691970398424!3d20.621054184187468!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313410f324a2a2e7%3A0x547b6e7412f58bff!2zTcaw4budbmcgS2jhur9uLCBUw6JuIEzhuqFjLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614755292705!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANLAC","province_code":"HOABINH"}, {"name":"CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THU XIÊM","web_address":"434 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.5831092649823!2d105.8112466796804!3d21.009341986077462!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac9dbc554a1d%3A0x7c037665f8bd58be!2zNDM0IMSQLiBMw6FuZywgVHJ1bmcgSG_DoCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614680100663!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGHĨA CHÍNH","web_address":"Số 24 dãy D khu tt viện 354- tổ 22, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29794.025950364197!2d105.7755731651429!3d21.022550758485064!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab5071d33a85%3A0x11b2ab7b4c1f1b61!2zWcOqbiBIb8OgLCBD4bqndSBHaeG6pXksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614680203418!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"}, {"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP THỌ HOÀN","web_address":"168 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.984595947066!2d105.81876477968008!3d20.99325458608602!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8e83d90f9f%3A0x43eda67ad9633da6!2zMTY4IE5nw7UgMSAtIELDuWkgWMawxqFuZyBUcuG6oWNoLCBLaMawxqFuZyDEkMOsbmgsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614680254333!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI LAN SÁU","web_address":"Ngõ 120 Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.208623321622!2d105.83565647967997!3d20.9842727860909!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac5da034ee57%3A0x6d105761809da133!2zMTIwIMSQ4buLbmggQ8O0bmcsIEhvw6BuZyBNYWksIEjDoCBO4buZaSAxMDAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614680354159!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"CÔNG TY CỔ PHẦN TRIỆU VƯƠNG","web_address":"99 Đường Trường Chinh, Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8616834796558!2d105.83652087968011!3d20.99818088608342!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac7ac30fdcf5%3A0xd91faa8432045801!2zOTkgVHLGsOG7nW5nIENoaW5oLCBQaMawxqFuZyBMaeG7h3QsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614680310431!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÀ HOA ","web_address":"561 Đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.415223784883!2d105.77214401532011!3d19.82237643323665!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f7e4c51f281d%3A0x4b8708b52388be61!2zNTYxIMSQLiBCw6AgVHJp4buHdSwgUC4gVHLGsOG7nW5nIFRoaSwgVGjDoG5oIHBo4buRIFRoYW5oIEjDs2EsIFRoYW5oIEhvw6EsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618560701214!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ TOẢN  HUẤN ","web_address":"TT Nông Cống, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7516.110587124397!2d105.6464839263837!3d19.62493370273372!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31370264be6df129%3A0x1224ce11640f07f2!2zdHQuIE7DtG5nIEPhu5FuZywgTsO0bmcgQ-G7kW5nLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618561140136!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNONGCONG ","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC XUÂN ","web_address":"TT Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15010.404784017246!2d105.84620103578436!3d19.856820318286502!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31365912c18e3f07%3A0xb22693fbee5c962e!2zdHQuIELDunQgU8ahbiwgVHAuIFRoYW5oIEhvw6EsIFRoYW5oIEhvw6EsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618561464817!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOANGHOA ","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ HOẠT THÚY","web_address":"Huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d120076.45467284927!2d105.79135307277396!3d19.86578071938954!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31365968a09fe4af%3A0xfdd23203c9c636f3!2zSG_hurFuZyBIb8OhLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618563084709!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOANGHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ VIỆT HÙNG","web_address":"TT Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29978.225939152246!2d105.36018780363686!3d20.08065244408466!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136be4b87d37381%3A0xc0067f8956b7352a!2zVFQuIE5n4buNYyBM4bq3YywgTmfhu41jIEzhurdjLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618563726316!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNGOCLAC","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ MINH VỸ","web_address":"Xã Đông Khê, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7506.3480831698935!2d105.67796212639176!3d19.832587539139787!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f0b22aac1dfd%3A0x779f52e9b28ed36c!2zxJDDtG5nIEtow6osIMSQw7RuZyBTxqFuLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618563930388!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNDONGSON","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ LONG PHÚ","web_address":"KCN Tây Bắc Ga, TP  Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7506.630928388803!2d105.76299362639153!3d19.826600639533417!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f7edd64e479b%3A0x59485efcbd2b00bd!2zS2h1IEPDtG5nIG5naGnhu4dwIFTDonkgQuG6r2MgR2EsIMSQw7RuZyBUaOG7jSwgVHAuIFRoYW5oIEhvw6EsIFRoYW5oIEhvw6EsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618564678139!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ BÍCH PHƯỢNG","web_address":"Vụ Bản, Huyện Bình Lục, Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29901.728740003724!2d106.07258735389036!3d20.47685077717482!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135dcf50c78c46f%3A0xa6cf05e02465f4b5!2zVuG7pSBC4bqjbiwgQsOsbmggTOG7pWMsIEjDoCBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618566301070!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENBINHLUC","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ CHIẾN PHƯƠNG","web_address":"Cầu Sắt, Huyện Bình Lục, Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3737.311040987692!2d106.02948991532666!3d20.493471711210876!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135db11dd0501b1%3A0x72c6dc2dc4c6cf7e!2zQ-G6p3UgU-G6r3QsIELDrG5oIEzhu6VjLCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618566897111!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENBINHLUC","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ CƯỜNG LINH","web_address":"Tràng An, Huyện Bình Lục, Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14943.975714106877!2d105.9928597858935!3d20.547429322831203!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c53c79dad0dd%3A0x50f6705ca5d390a2!2zVHLDoG5nIEFuLCBCw6xuaCBM4bulYywgSMOgIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618567094262!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENBINHLUC","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGỌC BIÊN","web_address":"Huyện Lý Nhân, Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119551.4058148829!2d106.0116864800281!3d20.54794062535224!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c369b8e39a6d%3A0x3d67a955832ca5cc!2zTMO9IE5ow6JuIERpc3RyaWN0LCBIw6AgTmFtLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618632085385!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHẠM THÁI","web_address":"Trung Lương, Huyện Bình lục, Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3737.3387133356077!2d106.03094471532668!3d20.492336611248664!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135dbe5e12f7135%3A0x6514cd16c1c52522!2zQsOsbmggbOG7pWM!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618632304336!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENBINHLUC","province_code":"HANAM"}, {"name":"CÔNG TY THNHH TM & SX MINH QUÂN","web_address":"Châu Sơn, Thanh Châu, TP. Phủ lý, Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14946.873562830007!2d105.88957008588868!3d20.517767376988562!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d1eabfcd13f3%3A0x3db6dffdfbc21fc0!2zQ2jDonUgU8ahbiwgUGjhu6cgTMO9LCBIw6AgTmFtLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618632492438!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRIỀU CƯỜNG","web_address":"Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng, Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3733.692086662926!2d105.89929551532812!3d20.641403906263694!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c9362b25c1fd%3A0x449f794d7bac704d!2zQ-G6p3UgTmjhuq10IFThu7F1LCBEdXkgSOG6o2ksIEtpbSBC4bqjbmcsIEjDoCBOYW0sIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618632683718!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENKIMBANG","province_code":"HANAM"}, {"name":"CÔNG TY TNHH TUẤN TÚ","web_address":"Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14957.132898154437!2d105.92468813587176!3d20.41242289171169!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d71a67cd066b%3A0x11aaaa72888256a!2sThanh%20Nguy%C3%AAn%2C%20Thanh%20Li%C3%AAm%20District%2C%20H%C3%A0%20Nam%2C%20Vietnam!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618632853949!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENTHANHLIEM","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐÔNG Á","web_address":"Đường Nguyễn Trãi, TP.Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14710.230621165869!2d104.96473073628712!3d22.81884898928089!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc79ac77e4b0d5%3A0x96bdc2db8a6eb492!2zTmd1eeG7hW4gVHLDo2ksIEjDoCBHaWFuZywgSGEgR2lhbmcsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618633192389!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÙNG HƯNG","web_address":"P.Quang Trung, TP.Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29413.856201438364!2d104.96786340554465!3d22.849401790637767!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc79cc4c28507d%3A0x9680a18fc001bee5!2sQuang%20Trung%2C%20H%C3%A0%20Giang%2C%20Ha%20Giang%2C%20Vietnam!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618633379652!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRỌNG TÍN","web_address":"số 103 QL34,Ngọc Hà, TP.Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3677.0249872766976!2d104.9911551153519!3d22.838565028910217!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc7831117633a3%3A0x677f4f16f215c892!2zMTAzIFFMMzQsIE5n4buNYyBIw6AsIEjDoCBHaWFuZywgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618633776685!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUANG VINH","web_address":"Việt Lâm, Huyện Vị Xuyên, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d58914.566659313365!2d104.89589054186537!3d22.64780686023073!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc8736f7efac65%3A0xae76c65b4fb5b584!2zVmnhu4d0IEzDom0sIFbhu4sgWHV5w6puIERpc3RyaWN0LCBIYSBHaWFuZywgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618633951307!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENVIXUYEN ","province_code":"HAGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÙNG LAN","web_address":"Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59041.5602392962!2d104.81707994098136!3d22.349946520323503!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc9849faea6597%3A0x227545b9c2d83fe2!2sH%C3%B9ng%20An%2C%20B%E1%BA%AFc%20Quang%20District%2C%20Ha%20Giang%2C%20Vietnam!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618634105714!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENBACQUANG ","province_code":"HAGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐẠI PHONG","web_address":"Xã Việt Vinh, Huyện Bắc Quang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59000.455728806664!2d104.82763714126709!3d22.446766302222947!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc9a61975430db%3A0x216cdbfacaa6fc8b!2sVi%E1%BB%87t%20Vinh%2C%20B%E1%BA%AFc%20Quang%20District%2C%20Ha%20Giang%2C%20Vietnam!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618634248994!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENBACQUANG ","province_code":"HAGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ VIỆT TÌNH","web_address":"KCN Bắc Duyên Hải,TP.Lào Cai, Lào Cai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3686.0705743158337!2d103.95523841534803!3d22.50153514124506!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cd13742e24685f%3A0xd5ecef411dd1223b!2zS0NOIGLhuq9jIGR1ecOqbiBo4bqjaQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618634417321!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOLAOCAI ","province_code":"LAOCAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÔN THÉP MÁT","web_address":"Xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng, Lào Cai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59047.64743009328!2d104.08420139093906!3d22.335574580416715!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cd22dc23a9df3f%3A0x89509d630deafd3b!2zWHXDokdpYW8sIELhuqNvIFRo4bqvbmcgRGlzdHJpY3QsIExhbyBDYWksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618634569169!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENBAOTHANG ","province_code":"LAOCAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ NAM TOÁN","web_address":"21 Ngọc Đại, Ngọc Trục, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1574843504413!2d105.76620491440657!3d20.98632339460267!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134533989c230e3%3A0xdde21f8d3eeaebc3!2zMjEgUGjhu5EgTmfhu41jIFRy4bulYywgxJBhaSBN4buFLCBIw6AgxJDDtG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614557769341!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ NHUẬN HƯNG","web_address":"Tổ 4 Thị Trấn Đông Hưng, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3735.8773062164287!2d106.34124711532739!3d20.552200409250993!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135efecc0094553%3A0xb49700376ac4a3ce!2zdGjhu4sgdHLhuqVuIMSRw7RuZyBoxrBuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614650920238!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGHUNG","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGÔ ĐẶNG","web_address":"Nhà ông Ngô Bách Hùng, Thôn Quảng Bá, Xã Quỳnh Hải, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14933.254186593244!2d106.33036133591119!3d20.65681895745496!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ed672040baeb%3A0xfa737bec84de091e!2zUXXhu7NuaCBI4bqjaSwgUXXhu7NuaCBQaOG7pSwgVGjDoWkgQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614651077476!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUYNHPHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHÁ HOÀN","web_address":"Thị Trấn Cống Rút, Xã Hùng Dũng, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3734.2152304103333!2d106.24729281532785!3d20.620082106978792!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ebf51d715c7d%3A0x89afa0f38a595578!2zQ8OieSBYxINuZyBD4buRbmcgUsO6dA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614651192981!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHUNGHA","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ VIẾT THÚY","web_address":"Đông Long, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14953.950884860331!2d106.57789318587702!3d20.445151887144387!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a064bf46e8985%3A0x85b1ac301d9877a5!2zxJDDtG5nIExvbmcsIFRp4buBbiBI4bqjaSwgVGjDoWkgQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614651342820!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENHAI","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÀ MINH","web_address":"Thụy Trình, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14940.48790110069!2d106.55244368589923!3d20.58307581782828!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a0a3d007898eb%3A0x670d4a1f6e00e11c!2zVGjhu6V5IFRyw6xuaCwgVGjDoWkgVGjhu6V5LCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614651431803!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHAITHUY","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HOÀNG ANH ĐẠT","web_address":"Ngã 4 Hiệp Hòa, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29897.879459121934!2d106.23024985390316!3d20.49659332130326!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e6066a700eb1%3A0x7778ae055b801388!2zSGnhu4dwIEjDsmEsIFbFqSBUaMawLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614651620155!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ VÂN DU","web_address":"Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29880.09898765407!2d106.41971100396235!3d20.587552294195156!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135f3f912274b61%3A0x1e19a3e6bc8969e5!2zxJDhu5NuZyBUaeG6v24sIFF14buzbmggUGjhu6UsIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614651709300!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUYNHPHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ SƠN HẢI","web_address":"Thái Tân, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29901.16060488773!2d106.51016190389225!3d20.479765826308142!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135f7f8a174dacd%3A0x6d187c38309b6f09!2zVGjDoWkgVMOibiwgVGjDoWkgVGjhu6V5LCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614651787853!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHAITHUY","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HIỀN KHUYÊN","web_address":"Cổ Đạm, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d60507.60944235474!2d105.75458048109155!3d18.58640617219093!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313834b6f58100dd%3A0x494580e4e093bdc5!2zQ-G7lSDEkOG6oW0sIE5naGkgWHXDom4sIEjDoCBUxKluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614651890691!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNGHIXUAN","province_code":"HATINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ BÀ PHONG","web_address":"Đường Phan Đình Phùng, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3790.596023413303!2d105.69972721530532!3d18.182514384170087!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139aa23b3f44baf%3A0x6fd9fc66340c8b48!2zUGhhbiDEkMOsbmggUGjDuW5nLCB0dC4gSMawxqFuZyBLaMOqLCBIxrDGoW5nIEtow6osIEjDoCBUxKluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614652149883!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHUONGKHE","province_code":"HATINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HƯƠNG THÔNG","web_address":"Thị Trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15133.56970476365!2d105.418217185586!3d18.511160346201525!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139bfc57c16d567%3A0x62ba756b5510c934!2zdHQuIFBo4buRIENow6J1LCBIxrDGoW5nIFPGoW4sIEjDoCBUxKluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614652237236!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHUONGSON","province_code":"HATINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ LÂM LỢI","web_address":"Thị Trấn Đức Thọ, Huyện Đức Thọ, Tỉnh Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15131.699236025726!2d105.57466508558898!3d18.532299693489637!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139c7f975761125%3A0xfbbed778b79430e8!2zdHQuIMSQ4bupYyBUaOG7jSwgxJDhu6ljIFRo4buNLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614652357396!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDUCTHO","province_code":"HATINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỦY MẠNH","web_address":"Phường Nguyễn Du, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7573.592402475097!2d105.88755277633796!3d18.35657973293715!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31384e6593a34265%3A0x2d6cfb163a75e189!2zTmd1eeG7hW4gRHUsIFRwLiBIw6AgVMSpbmgsIEjDoCBUxKluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614652468612!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHATINH","province_code":"HATINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TĨNH GIA","web_address":"An Lộc, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15135.749418366811!2d105.86434363558256!3d18.486496599362177!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31384a1fa9e4396f%3A0x72995094b2a2059e!2zQW4gTOG7mWMsIEzhu5ljIEjDoCwgSMOgIFTEqW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614652560557!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLOCHA","province_code":"HATINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ XUÂN KỶ","web_address":"Thị Trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30277.319749721148!2d105.75654015266463!3d18.453514805656305!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139b4cc2447d4eb%3A0x93a61f951a5a713f!2zdHQuIE5naMOobiwgVHguIEjhu5NuZyBMxKluaCwgSMOgIFTEqW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614652665372!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCANLOC","province_code":"HATINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÙNG PHÁT","web_address":"Sông Trí, Huyện kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15172.197590527618!2d106.29093278552502!3d18.069267802280507!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313889b7a885295d%3A0xf652f6b3d760e166!2zdHQuIEvhu7MgQW5oLCBL4buzIEFuaCwgSMOgIFTEqW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614652800396!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKYANH","province_code":"HATINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ DŨNG HƯƠNG","web_address":"Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14976.218701161715!2d106.30213323584034!3d20.21504891912196!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31360f2e27ccfbf3%3A0x461525ff7ee8f47f!2zSOG6o2kgSMawbmcsIEjhuqNpIEjhuq11LCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614652898332!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAIHAU","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẬU TƯƠI","web_address":"Thị Trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14977.865823861868!2d106.2858956358376!3d20.197928771488744!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31360ee0f41cb709%3A0x4adb52cd2c0b9525!2zdHQuIFnDqm4gxJDhu4tuaCwgSOG6o2kgSOG6rXUsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614652972724!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAIHAU","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ DUYÊN DIỆU","web_address":"Thị Trấn Cồn, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14984.889338349567!2d106.26392838582612!3d20.124769931583245!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313611dd646a286b%3A0x30dfe1e2511c9a77!2zdHQuIEPhu5NuLCBI4bqjaSBI4bqtdSwgTmFtIMSQ4buLbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614653053756!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAIHAU","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"CÔNG TY MAI ANH THƯ","web_address":"Hạ Dục, Xã Đồng Phú, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.8428968915846!2d105.70499356533023!3d20.83804954963638!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344c0a34218f11%3A0xd380d859265bd944!2zSOG6oSBE4bulYywgxJDhu5NuZyBQaMO6LCBDaMawxqFuZyBN4bu5LCBIYW5vaSwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614653551630!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENCHUONGMY","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐÍCH TÂM","web_address":"Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14897.265645751922!2d105.616904385971!3d21.02002195590023!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450cee2dd2797%3A0x5c2d72799541e7d4!2zUGjDuW5nIFjDoSwgVGjhuqFjaCBUaOG6pXQsIEhhbm9pLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614653800791!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỎ HƯỜNG","web_address":"Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14891.72110113288!2d105.65907233598026!3d21.07544684796529!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313456611f821a85%3A0xf6beb7e00f1dab1f!2zU29uZyBQaMaw4bujbmcsIMSQYW4gUGjGsOG7o25nLCBIYW5vaSwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614654112768!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENDANPHUONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC HOA","web_address":"Vật Phụ, Xã Vật Lại,Huyện Ba Vì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3719.5213702810684!2d105.41240216533407!3d21.211164436901182!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f4b5e4356953%3A0xbd88aed53928206e!2zVuG6rXQgUGjhu6UsIEJhIFbDrCwgSGFub2ksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614655367786!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENBAVI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC THƯỢNG","web_address":"Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14891.75696413166!2d105.67976473598017!3d21.075088798016615!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313455d614ba9fcf%3A0xb591179806cfd741!2zxJDhu6ljIFRoxrDhu6NuZywgSG_DoGkgxJDhu6ljLCBIYW5vaSwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614655939780!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENHOAIDUC","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẢI PHÚC LONG","web_address":"Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14893.8658327282!2d105.63169958597666!3d21.054024001034428!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313456e29b6daa29%3A0x67a5060f49f33a19!2zTGnDqm4gSGnhu4dwLCBQaMO6YyBUaOG7jSwgSGFub2ksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614656585495!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENPHUCTHO","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ NAM SÔNG HỒNG","web_address":"Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng,Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14887.99598005327!2d105.67982908598648!3d21.112606242635312!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31345600827c5ba3%3A0x44f476d388a5b8ea!2zSOG6oSBN4buXLCDEkGFuIFBoxrDhu6NuZywgSGFub2ksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614657113881!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENDANPHUONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGA THÀNH","web_address":"Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức,Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7446.250395233164!2d105.70496677644107!3d21.067661255612393!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313455cac57e4c67%3A0x2630db35ee1c6089!2zVHLhuqFtIFRyw7RpLCBIb8OgaSDEkOG7qWMsIEhhbm9pLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614657401097!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENHOAIDUC","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HIỀN HOÀNG","web_address":"Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong,Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29759.137076528812!2d105.93184930436746!3d21.19644351035575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313505e59fe93a15%3A0xca2914c7ee932ef1!2zQ2jhu50sIFThu6sgU8ahbiwgQmFjIE5pbmggUHJvdmluY2UsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614658037721!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENYENPHONG","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHÁNH HÒA","web_address":" Từ Sơn,Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59549.499678408916!2d105.92551108748445!3d21.118795470161416!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313507c25793830b%3A0x85d80b2202ed85a!2zVOG7qyBTxqFuLCBCYWMgTmluaCBQcm92aW5jZSwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614658832039!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENTTUSON","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ KIÊN HUÂN","web_address":" Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Bắc Ninh ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29759.137076528812!2d105.93184930436746!3d21.19644351035575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313505e59fe93a15%3A0xca2914c7ee932ef1!2zQ2jhu50sIFThu6sgU8ahbiwgQmFjIE5pbmggUHJvdmluY2UsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614659069281!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENYENPHONG","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ MAI NAM","web_address":" Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14893.787725134003!2d106.08321183597678!3d21.054804550922654!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a0908207263f%3A0xd9e739454234cb59!2zSOG7kywgVGh14bqtbiBUaMOgbmgsIEJhYyBOaW5oIFByb3ZpbmNlLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614659280241!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENTHUANTHANH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ MINH THẮNG","web_address":" Huyện Lương tài, Bắc Ninh ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59586.63195313348!2d106.18891253723139!3d21.026103082925253!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359e5c4f7f4aa3%3A0xba69768189b88478!2sL%C6%B0%C6%A1ng%20T%C3%A0i%20District%2C%20Bac%20Ninh%20Province%2C%20Vietnam!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614659465914!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENLUONGTAI","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ NAM TRƯỜNG SƠN","web_address":" Khu phố Trịnh Xá, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3721.9639620206312!2d105.92986201533301!3d21.11400289023772!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313507985c0d1ac5%3A0x3dd170b7ba24506d!2zUGjhu5EgxJDDrG5oIFRy4buLbmggWMOhLCBUcuG7i25oIFjDoSwgVHguIFThu6sgU8ahbiwgQuG6r2MgTmluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614659691172!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENTUSON","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGUYỄN CHANH","web_address":" Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59581.42681831877!2d106.03489203726687!3d21.0391200241216!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a0d6b0e7d4d5%3A0x118b5c4381c455!2sThu%E1%BA%ADn%20Th%C3%A0nh%2C%20Bac%20Ninh%20Province%2C%20Vietnam!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614660815897!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENTHUANTHANH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ YÊN MAI","web_address":" Thị trấn Chờ,Huyện Yên Phong, Bắc Ninh ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29759.137076528812!2d105.93184930436746!3d21.19644351035575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313505e59fe93a15%3A0xca2914c7ee932ef1!2zQ2jhu50sIFThu6sgU8ahbiwgQmFjIE5pbmggUHJvdmluY2UsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614660948587!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENYENPHONG","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ CHÍ CHỜ","web_address":"Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29678.59944616952!2d103.3882569046394!3d21.592755738488563!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x312d6425a693a12f%3A0xbe1f608517f18fd1!2zVHXhuqduIEdpw6FvLCBUdeG6p24gR2nDoW8gRGlzdHJpY3QsIERpZW4gQmllbiwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614667333687!5m2!1sen!2s"  ,"district_code":"HUYENTUANGIAO","province_code":"DIENBIEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ CHU VĂN TỨ","web_address":"Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Điện Biên ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.570441144143!2d103.96310801533485!3d21.2884646842365!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3132f59ec1b2762f%3A0x811e040e63f2929d!2zVWJuZCBQaMaw4budbmcgQ2hp4buBbmcgU2luaA!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614667510950!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"THANHPHOSONLA","province_code":"DIENBIEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ XỐP MÁT","web_address":"Thành phố Điện Biên, Điện Biên ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59430.20425798853!2d103.00615058829983!3d21.413998319129536!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x312d085cec10365d%3A0x37a7fddbe27cbe64!2zxJBp4buHbiBCacOqbiBQaOG7pywgRGllbiBCaWVuLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614667719187!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"THANHPHODIENBIEN","province_code":"DIENBIEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÚC NGA","web_address":"Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29643.849740741403!2d103.06806550475729!3d21.761629086032215!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x312d3e77398d7c79%3A0x1674a13844506195!2zTcaw4budbmcgQ2jDoCwgTcaw4budbmcgQ2jDoCBEaXN0cmljdCwgRGllbiBCaWVuLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614668083970!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENMUONGCHA","province_code":"DIENBIEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ SƠN HÀ","web_address":"Thị trấn nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59639.26376941576!2d104.6489376868734!3d20.894047122045514!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3133958847c386ab%3A0x564ff5659f0f283d!2zTsO0bmcgdHLGsOG7nW5nIE3hu5ljIENow6J1LCBN4buZYyBDaMOidSBEaXN0cmljdCwgU29uIExhLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614668298436!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENMOCCHAU","province_code":"SONLA"}, {"name":"ĐẠI LÝ SƠN THU","web_address":"Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d237123.89291502166!2d103.50971906774384!3d21.777906739307276!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3132a41bb561df15%3A0xa11733b6f336d353!2sQu%E1%BB%B3nh%20Nhai%20District%2C%20Son%20La%2C%20Vietnam!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614668719596!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENQUYNHNHAI","province_code":"SONLA"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRÌNH THỦY","web_address":"Thị trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Sơn La ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29827.696967972082!2d104.59960695413731!3d20.853415814431834!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3133bff6a4f4b441%3A0xd8e220167e7a075e!2zTeG7mWMgQ2jDonUgdG93biwgTeG7mWMgQ2jDonUgRGlzdHJpY3QsIFNvbiBMYSwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614669941387!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"HUYENMOCCHAU","province_code":"SONLA"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÀO HƯỜNG","web_address":"Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59584.0404367739!2d106.74234818724905!3d21.0325848785419!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a89b4b892cab7%3A0xe3110d46ffeb1f6a!2zUXVhbmcgVHJ1bmcsIFXDtG5nIELDrSwgUXXhuqNuZyBOaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614670323163!5m2!1sen!2s" ,"district_code":"THANHPHOUONGBI","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUY MINH","web_address":"Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14898.24350025755!2d107.27001423596937!3d21.01023255729989!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314afe3aa3301985%3A0xa5f8b062f111106a!2zQ-G6qW0gVGjDoG5oLCBD4bqpbSBQaOG6oywgUXXhuqNuZyBOaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614670616147!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ LONG GIANG","web_address":"Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29795.32840001639!2d107.29416475424583!3d21.016032515256196!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b01b5b2ed8929%3A0x56905da30c3b51a9!2zQ-G6qW0gU8ahbiwgQ-G6qW0gUGjhuqMsIFF14bqjbmcgTmluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614670762810!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ LONG HÀ","web_address":"Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14898.354534467857!2d107.26279373596918!3d21.009120707458806!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314affca42caf981%3A0xb48f00fdd89a4919!2zQ-G6qW0gVHJ1bmcsIEPhuqltIFBo4bqjLCBRdeG6o25nIE5pbmgsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614671073947!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOCAMPHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ LONG THE","web_address":"Phường Hà Trung, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29804.72752418545!2d107.1060560542143!3d20.968936279528453!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a57e7417d6763%3A0xc3f2832d86d635e6!2zSMOgIFRydW5nLCBI4bqhIExvbmcsIFF14bqjbmcgTmluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1614671254187!5m2!1sen!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}] }