icon icon icon

Danh sách Đại lý bình nước nóng Olympic 1

Posted by NGUYỄN MINH TUẤN at 09/03/2022

{"name":"Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Sapo","web_address":"số 266, Tầng 6, Tòa nhà Ladeco, Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14895.633294108824!2d105.8159437!3d21.0363539!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa3eca85d1bc5ef8f!2zQ8O0bmcgVHkgQ-G7lSBQaOG6p24gQ8O0bmcgTmdo4buHIFNhcG8!5e0!3m2!1svi!2s!4v1608978235163!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBADINH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUY ANH","web_address":"Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14929.60149829656!2d106.11590723591726!3d20.69396030221832!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c07044ab3caf%3A0x83116d2b48a056b6!2zROG7iyBDaOG6vywgVGnDqm4gTOG7rywgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615517749281!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLU","province_code":"HUNGYEN"}, 
{"name":"ĐẠI LÝ TUYẾN LIÊN","web_address":"Phố Cao, Phù Cừ, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14925.049196160551!2d106.17191783592482!3d20.740160095693227!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359572b0aa9a07%3A0x27d5421c78989446!2zdHQuIFRy4bqnbiBDYW8sIFBow7kgQ-G7qywgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615518099031!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUCU","province_code":"HUNGYEN"}, 
{"name":"ĐẠI LÝ BẢO PHÚC","web_address":"Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14929.879978108487!2d106.22199728591679!3d20.691130902617513!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135eb4aefb9c265%3A0xede4b65bcf379471!2zVGFtIMSQYSwgUGjDuSBD4burLCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615519267864!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUCU","province_code":"HUNGYEN"}, 
{"name":"ĐẠI LÝ ĐÌNH THANH","web_address":"Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14929.879978108487!2d106.22199728591679!3d20.691130902617513!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135eb4aefb9c265%3A0xede4b65bcf379471!2zVGFtIMSQYSwgUGjDuSBD4burLCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615519267864!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUCU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ DŨNG HẬU","web_address":"Đông Tảo, Khoái Châu, Phù Cừ, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3727.590583077519!2d105.95612241533077!3d20.88854619792516!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135b11216f197c7%3A0xf0c441e9af8112a9!2zxJDDtG5nIFThuqNvIC0gS2hvw6FpIENow6J1IC0gSMawbmcgWcOqbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520181837!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKHOAICHAU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ VĂN HÙNG","web_address":"Chợ Thứa, Mỹ Hào, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.706621591829!2d106.08731431533107!3d20.92411979671725!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a312e38f73f3%3A0xdf23ae53bbfd5f9e!2zQ2jhu6MgVGjhu6lh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521612089!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMYHAO","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ DUY ANH","web_address":"Hòa Phong, Mỹ Hào, Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29810.081746730764!2d106.12624635419637!3d20.942062637661312!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a26501581ab3%3A0x928f9ec53b94c53c!2zSG_DoCBQaG9uZywgTeG7uSBIw6BvLCBIxrBuZyBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521796082!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMYHAO","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐẠI PHÁT","web_address":"Đông Hồ, Bích Đào, TP. Ninh Bình, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1871.6782856972593!2d105.99555730819206!3d20.24404151313016!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313670c90119b497%3A0xce8ca402aea8cf1!2zxJDDtG5nIEjhu5MsIFRwLiBOaW5oIELDrG5oLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521951745!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONINHBINH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ VIỆT THẮNG","web_address":"TP. Ninh Bình, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59893.259853522264!2d105.94043208515693!3d20.245196504831494!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313670ab6f10c8c1%3A0x888a79884edbe5cc!2zVHAuIE5pbmggQsOsbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522151426!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONINHBINH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HIỀN KIỀN","web_address":"Thị Trấn Me, Gia Viễn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14963.003849456647!2d105.83071413586211!3d20.35190425014049!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367f6fb7cab331%3A0xc165fc2cd1525368!2zdHQuIE1lLCBHaWEgVmnhu4VuLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522314137!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAVIEN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ LONG THỦY","web_address":"Đường 477, Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3740.7677945527694!2d105.81384861532526!3d20.35120921593712!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367f6ecffadd43%3A0xc0a98561c64d63d9!2zxJBUNDc3LCBHaWEgVmnhu4VuLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522481432!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAVIEN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ MAI VÕ","web_address":"TT Me, Gia Viễn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14963.003849456647!2d105.83071413586211!3d20.35190425014049!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367f6fb7cab331%3A0xc165fc2cd1525368!2zdHQuIE1lLCBHaWEgVmnhu4VuLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522602337!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAVIEN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ LƯU PHƯỢNG","web_address":"Nho Quan, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119739.4810952875!2d105.64463742741997!3d20.306111514904796!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313681125c31c09b%3A0xe5295a6d3897c966!2zTmhvIFF1YW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522775401!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC THUẦN","web_address":"Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14970.038739603975!2d105.7367172358505!3d20.279159810243613!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313680d267984195%3A0xa841d71e66ee949e!2zVsSDbiBQaMawxqFuZywgTmhvIFF1YW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522996249!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ VÂN HÒA","web_address":"Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14970.038739603975!2d105.7367172358505!3d20.279159810243613!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313680d267984195%3A0xa841d71e66ee949e!2zVsSDbiBQaMawxqFuZywgTmhvIFF1YW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522996249!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỦY LOAN","web_address":"Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29946.527459104735!2d105.77177505374166!3d20.245728045588038!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367d977398c091%3A0xcccfaf8ea2612c2!2zUGjDuiBM4buZYywgTmhvIFF1YW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523605057!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HOÀNG LONG","web_address":"Đường 10, Yên Khánh, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d239547.10699393274!2d105.82948784617469!3d20.262005262257432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a880c03db2029%3A0x8dd228725e3434ee!2zUUwxMCwgWcOqbiBLaMOhbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523787951!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ DOANH SÂM","web_address":"Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29938.851962701166!2d105.88749035376712!3d20.28550598385622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367914a22084f5%3A0x6a1e7b77f1877a09!2zVHLGsOG7nW5nIFnDqm4sIEhvYSBMxrAsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523906856!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOALU","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ LỘC PHÁT","web_address":"Tp Ninh Bình, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59893.259853522264!2d105.94043208515693!3d20.245196504831494!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313670ab6f10c8c1%3A0x888a79884edbe5cc!2zVHAuIE5pbmggQsOsbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524054352!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONINHBINH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐOÀI MẬU","web_address":"Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14982.94439068902!2d106.06316868582928!3d20.145054528787536!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366dfbbae1bee3%3A0x5fca0feb4f7a136b!2zS2jDoW5oIEjhu5NuZywgWcOqbiBLaMOhbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524209359!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ CHIẾN CHÂU","web_address":"Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14997.696096824842!2d106.0759591858051!3d19.990710749999202!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366a3fcce46d27%3A0xd7791b27c06bd6d!2zQ-G7k24gVGhvaSwgS2ltIFPGoW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524330066!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÚC HẰNG","web_address":"Tây Sơn Tam Điệp, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7491.022254368126!2d105.89171352640417!3d20.154433117814204!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313664b90695a8cf%3A0x81126aecba2448fa!2zVMOieSBTxqFuLCBUYW0gxJBp4buHcCwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524445759!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATAMDIEP","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẢI HÙNG","web_address":"Đường Xuân Thành, Tp Ninh Bình, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3742.995207447887!2d105.9593541153244!3d20.259033518983035!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367a1f7a4de393%3A0xc59a206ca8306706!2zWHXDom4gVGjDoG5oLCBUw6JuIFRow6BuaCwgVHAuIE5pbmggQsOsbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524663858!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONINHBINH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÀNH LỢI","web_address":"Ngã 3 Ngò, Yên Mô, Ninh Bình,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3745.3446024502996!2d106.00277951532344!3d20.16137252219598!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367027d1af8f5b%3A0xb271393f64b29692!2zQ2jhu6MgTmfDsg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524776951!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENMO","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HỒNG HUYỀN","web_address":"489 Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, Tp Bắc Giang, Bắc Giang,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.617259133305!2d106.17539871533488!3d21.286612784300367!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d3cedd2a755%3A0xccf2266d713392fa!2zNDg5IEhvw6BuZyBIb2EgVGjDoW0sIMSQYSBNYWksIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615525063607!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACGIANG","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHƯƠNG HÀ","web_address":"TT Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Bắc Giang,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7431.815257244312!2d105.9776883764532!3d21.354138435586634!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313510a55e9c6c2d%3A0x2ca1b9957c822dcf!2zdHQuIFRo4bqvbmcsIHRow7RuIGNoacyjIGN1zKMsIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615531841543!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHIEPHOA","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ DŨNG SƠN","web_address":"TT An Châu, Sơn Động, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7432.5898407382765!2d106.84552787645256!3d21.33885933666104!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a95b1d8c3ae9f%3A0xc68d0935f534d7fa!2zdHQuIEFuIENow6J1LCBTxqFuIMSQ4buZbmcsIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615532166920!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSONDONG","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÀ NHUNG","web_address":"Quang Tiến, Tân Yên, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29712.517756374473!2d106.05521095452467!3d21.4267009897624!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313515e77f3357cd%3A0x44384b80739278bd!2zUXVhbmcgVGnhur9uLCBUw6JuIFnDqm4sIELhuq9jIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615532286835!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ XUÂN CHUYÊN","web_address":"Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3713.627449388338!2d106.11463491533652!3d21.443883678851854!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135157e0a5fcfbb%3A0x6f82353d4acbbd3d!2sT%C3%A2n%20Trung-Tan%20Y%C3%AAn-Bac%20Giang!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615532477304!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ BẰNG NGUYỆT","web_address":"Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14860.058727111475!2d106.11318818603316!3d21.38932655269107!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313514e5ecfda561%3A0x22e57c9c41a9db51!2zdHQuIENhbyBUaMaw4bujbmcsIFTDom4gWcOqbiwgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615532588567!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUẤN NGÂN","web_address":"Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14860.058727111475!2d106.11318818603316!3d21.38932655269107!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313514e5ecfda561%3A0x22e57c9c41a9db51!2zdHQuIENhbyBUaMaw4bujbmcsIFTDom4gWcOqbiwgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615532588567!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ CẢNH QUYÊN","web_address":"Tt Bố Hạ, Tân Yên, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3713.5854726766192!2d106.19568721533659!3d21.44553247879441!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135402e8b4254c7%3A0xddcd286770c3b828!2zVFQuIELhu5EgSOG6oSwgdHQuIELhu5EgSOG6oSwgWcOqbiBUaOG6vywgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615532729240!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTANYEN","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGỌC BÍCH","web_address":"Huyện Yên Dũng, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119029.69132467438!2d106.16886743731587!3d21.2049525576434!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313572325e70ca4b%3A0x9e03072fa63d7d34!2zWcOqbiBExaluZywgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615533170765!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENDUNG","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ DƯƠNG CHÍ","web_address":"Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14860.360343889412!2d105.96591518603266!3d21.386357253122057!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135175e8becacdb%3A0x434e1acf1d3db114!2zSG_DoG5nIEFuLCBIaeG7h3AgSMOyYSwgQuG6r2MgR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615533271646!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHIEPHOA","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÚC LIÊN","web_address":"Ngõ 12 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1041753633895!2d105.83107261533213!3d21.028517293161617!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9ee96e1e1f%3A0x58e8ccefecc7247c!2zTmfDtSAxMiBDw6F0IExpbmgsIEPDoXQgTGluaCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615533387485!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANĐONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THANH THÚY","web_address":"21C Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0917464543436!2d105.82910571533218!3d21.02901469314464!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9e504c463d%3A0x8bf860d18956a349!2zMjFjIEPDoXQgTGluaCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615533644414!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC MINH","web_address":"73 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.127358251909!2d105.82819611533213!3d21.027589493193233!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9e11e2fb19%3A0x76bc4d15a928e2ca!2zNzMgQW4gVHLhuqFjaCwgUXXhu5FjIFThu60gR2nDoW0sIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615533941959!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỒNG KHÁNH","web_address":"80 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1267460842882!2d105.83194831533204!3d21.027613993192247!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9eb9da4675%3A0xa1d919d7bbdf5fc2!2zODAgUC4gVMO0biDEkOG7qWMgVGjhuq9uZywgUXXhu5FjIFThu60gR2nDoW0sIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615534092844!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÀ THÀNH","web_address":"46 Hàm Tử Quan, Hoàn Kiếm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.022767655366!2d105.85551231533219!3d21.031774993050306!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abc18e087b95%3A0xc637f5d4e46aa8db!2zNDYgSMOgbSBU4butIFF1YW4sIENoxrDGoW5nIETGsMahbmcgxJDhu5ksIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615534282031!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANKIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGA LỢI","web_address":"167 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.909690853653!2d105.85338431533182!3d20.996256894262096!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac0d9d0e4369%3A0xb08fc9d0821f5221!2zMTY3QiBNaW5oIEtoYWksIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615534397806!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHAIBATRUNG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HƯNG XUÂN","web_address":"630 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.9469310157583!2d105.90521511533267!3d21.07478169158057!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a9c7248f326d%3A0x6d6f67dee358df3a!2zNjMwIE5nw7QgR2lhIFThu7EsIMSQ4bupYyBHaWFuZywgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615534667582!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANLONGBIEN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ DẬU YẾN","web_address":"70 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8249237017276!2d105.81873131533193!3d20.99965399414632!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac859a723a9f%3A0xa70cc895b77cd61f!2zNzAgVMO0IFbEqW5oIERp4buHbiwgS2jGsMahbmcgVHJ1bmcsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615534884075!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUYỀN LỰ","web_address":"7 Lê Thanh Nghị, Thị Trấn Gia Lộc, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.093290863473!2d106.29796711483951!3d20.86828969861316!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135907e318f0537%3A0x9c590799c3457366!2zNyBMw6ogVGhhbmggTmdo4buLLCBHaWEgVMOibiwgR2lhIEzhu5ljLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615535367167!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALOC","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRẦN TƯ","web_address":"Văn An, Chí Linh, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59557.207262235104!2d106.3176577619325!3d21.099587183443052!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313579d366c89997%3A0x9130c72e242bb508!2zVsSDbiBBbiwgVHguIENow60gTGluaCwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615535520039!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXACHILINH","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ LOAN THÀNH","web_address":"Ngã 3 Thạch Thủy, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.0056733376928!2d106.32509161484285!3d21.112339990295872!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135776d8a4fb1b7%3A0x5940ae309f0dca9e!2zVGjhuqFjaCBUaOG7p3ksIFBo4bqjIEzhuqFpLCBUeC4gQ2jDrSBMaW5oLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615535676969!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXACHILINH","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUẤN KHANH","web_address":"64 Trần Phú Mạc Thị Bưởi Tt Nam Sách, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2999.3930041544036!2d106.33346388659875!3d20.999865977575507!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359cd08e0123f7%3A0xff57e23569655a58!2zNjQgTeG6oWMgVGjhu4sgQsaw4bufaSwgVFQuIE5hbSBTw6FjaCwgTmFtIFPDoWNoLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615535882064!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNAMSACH","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ XUÂN HỮU","web_address":"An Lâm, Nam Sách, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14899.270416264902!2d106.3449207781191!3d20.99994730878739!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358329483313cf%3A0xcc46634f1726e54!2zQW4gTMOibSwgTmFtIFPDoWNoLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615535960417!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNAMSACH","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ LƯỠNG VÂN","web_address":"Lưỡng Vân, An Bình, Nam Sách, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.113328198354!2d106.3597747148417!3d21.028150993175174!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313582b89a91b93f%3A0x1bf4ccbe821d2420!2zTMawxqFuZyBWxINu!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615536033813!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNAMSACH","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ ÁNH DƯƠNG","web_address":"Xóm 2 Hiệp Thượng, Hiệp Sơn Kinh Môn, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.4877130238146!2d106.5293705148414!3d21.013162743686607!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135800b0386f1eb%3A0xb2c8de1726f1c908!2zSGnhu4dwIFRoxrDhu6NuZywgS2luaCBNw7RuLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615536435520!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKINHMON","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUÝ HUỆ","web_address":"Huệ Trì, An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7450.111564081681!2d106.50393247447575!3d20.990400960975638!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135805f77224dd5%3A0xdd0c5ea99465db32!2zSHXhu4EgVHLDrCwgQW4gUGjhu6UsIEtpbmggTcO0biwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615536789721!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKINHMON","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUYỀN HIỆP","web_address":"Chờ Me, Hồng Đức, Ninh Giang, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29840.86854080355!2d106.29267342265389!3d20.786895234531816!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135918577b017ef%3A0x594d9f29a68a5751!2zSOG7k25nIMSQ4bupYywgTmluaCBHaWFuZywgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615536916879!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNINHGIANG","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ NAM PHƯƠNG","web_address":"Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29809.571494966116!2d106.47715487279167!3d20.944625086954858!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135872cb14f3b79%3A0x4166ec3136e839bc!2zTmfFqSBQaMO6YywgS2ltIFRow6BuaCwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537096632!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMTHANH","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ DREAM HOUSE","web_address":"Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14909.697859164153!2d106.50889857809621!3d20.895235773717378!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135879de71c4413%3A0xdb43d914a0583ae2!2zxJDhu5NuZyBHaWEsIEtpbSBUaMOgbmgsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537167113!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMTHANH","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ CẢNH DIỆP","web_address":"Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29850.487568522898!2d106.42845642261163!3d20.738187299167883!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358b8b8599f419%3A0x52228b0d366c9647!2zSMOgIFRoYW5oLCBU4bupIEvhu7MsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537225398!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTUKY","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ CHÍNH DUNG","web_address":"Đường 391 Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.342652390054!2d106.40675971483884!3d20.81786540032042!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358f828eb14c25%3A0xe2a6b886d89f4b67!2zxJBUMzkxLCBU4bupIEvhu7MsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537290048!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTUKY","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HỮU NAM","web_address":"Thôn Kiến Phong, Đồng Thái, H. An Dương, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7457.342111109771!2d106.62724977446801!3d20.844985571013613!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a03d4a863e3%3A0x72dc61d95d44046f!2zS2nhur9uIFBob25nLCDEkOG7k25nIFRow6FpLCBBbiBExrDGoW5nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537359447!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÚC GIA","web_address":"TT.Bến Thóc, Vân Tra, H.An Dương, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.2461822179084!2d106.6276146148395!3d20.862125248822036!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a2004549605%3A0xdea68d4ff791f935!2zVsOibiBUcmEsIEFuIMSQ4buTbmcsIEFuIETGsMahbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537491317!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRANG LINH","web_address":"126 Trần Văn Lan, Cát Bi, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.118125887994!2d106.70489231483886!3d20.826935900013567!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a700940fea079%3A0x1eb8d522c1fd98fb!2zMTI2IFRy4bqnbiBWxINuIExhbiwgQ8OhdCBCaSwgTmfDtCBRdXnhu4FuLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537591545!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNGOQUYEN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRUNG KIÊN","web_address":"An Hồng, H.An Dương, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29816.54645469585!2d106.58944102276095!3d20.909571347552244!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a79403d493197%3A0xb10f5ec433c5ddc7!2zQW4gSOG7k25nLCBBbiBExrDGoW5nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537747670!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ VIỆT HỒNG","web_address":"Hoàng Lâu, Hồng Phong, H.An Dương, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7455.977878468096!2d106.56214712446946!3d20.872496069119542!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7846f1fc453d%3A0x580834d342c590b!2zSG_DoG5nIEzDonUsIEjhu5NuZyBQaG9uZywgQW4gRMawxqFuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537824375!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ LONG HUYỀN","web_address":"279 Lý Thánh Tông, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.73573699564!2d106.78076841483762!3d20.720953003591028!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a6c255b6cd235%3A0x26f667565ca3e33c!2zMjc5IEzDvSBUaMOhbmggVMO0bmcsIE5n4buNYyBI4bqjaSwgxJDhu5MgU8ahbiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537898262!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDOSON","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"SHOWROOM TRƯỜNG THÀNH","web_address":"Trường Thành, H.An Lão, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14916.872132000994!2d106.54323067808053!3d20.822900283993775!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a77c21b0478cb%3A0x307f9aae6f3357a2!2zVFQuIEFuIEzDo28sIEFuIEzDo28sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615537992982!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANLAO","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THANH TUYẾN","web_address":"Bắc Sơn, H.An Dương, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14911.708705107148!2d106.57963222809184!3d20.874985326597358!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a79b1788d08f5%3A0xa5c0703610e508bc!2zQuG6r2MgU8ahbiwgQW4gRMawxqFuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538072758!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ CHÍ TÀI","web_address":"221A Lý Thánh Tông, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.815837182372!2d106.78129101483754!3d20.717701703700502!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a6c3a8e19f875%3A0x5a8a75d5ebc24e6d!2zMjIxIEzDvSBUaMOhbmggVMO0bmcsIE5n4buNYyBI4bqjaSwgxJDhu5MgU8ahbiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538254885!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDOSON","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRƯỜNG TUYẾT","web_address":"Hoàng Lâu, Hồng Phong, H.An Dương, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7455.977878468096!2d106.56214712446949!3d20.872496069119542!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7846f1fc453d%3A0x580834d342c590b!2zSG_DoG5nIEzDonUsIEjhu5NuZyBQaG9uZywgQW4gRMawxqFuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538349464!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HIẾU THẢO","web_address":"739 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.9504095730535!2d106.66946361483906!3d20.83370889978441!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7081ec7e2cb9%3A0xdbfe86d773be227!2zNzM5IE5ndXnhu4VuIFbEg24gTGluaCwgVsSpbmggTmnhu4dtLCBMw6ogQ2jDom4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538471077!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANLECHAN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRANG ANH","web_address":"Trường Sơn, H.An Lão, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14917.532761030752!2d106.59081977807912!3d20.816227334940233!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a77137fed147b%3A0x4c3dcdff66eec7a9!2zVHLGsOG7nW5nIFPGoW4sIEFuIEzDo28sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538592381!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANLAO","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TOÀN GIANG","web_address":"Trịnh Xá, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7453.2819011494685!2d106.64409407447226!3d20.926760315376544!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7bf5cae205a1%3A0xfe87982e04102195!2zVHLhu4tuaCBYw6EsIFRoacOqbiBIxrDGoW5nLCBUaOG7p3kgTmd1ecOqbiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538686946!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHUYNGUYEN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ MINH THÊU","web_address":"Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14912.000563246771!2d106.6279362280912!3d20.87204457701538!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a25947dc78b%3A0x4f874acc0b5554e8!2zSMO5bmcgVsawxqFuZywgSOG7k25nIELDoG5nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538775941!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHONGBANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ MINH NGÂN","web_address":"Anh Dũng, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29837.45402458577!2d106.69183707266895!3d20.804159129337915!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a706af1bed217%3A0xfd80be20b46536cf!2zQW5oIETFqW5nLCBExrDGoW5nIEtpbmgsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538882902!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDUONGKINH","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ BẮC THƯỢNG","web_address":"42 Trung Hành, Q.Hải An, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.9220464243444!2d106.71141301483908!3d20.83485409974564!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7aa8e94744b9%3A0xce6436b09b5f2a6a!2zNDIgVHJ1bmcgSMOgbmgsIMSQ4bqxbmcgTMOibSwgSOG6o2kgQW4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615538984959!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHAIAN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ LỬA XANH","web_address":"66 Trần Thành Ngọ, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.665531315553!2d106.62393731483873!3d20.804815000761717!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a772d80103311%3A0xb666dffa14acc02!2zNjYgVHLhuqduIFRow6BuaCBOZ-G7jSwgS2nhur9uIEFuLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615539087113!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENAN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUY THỦY","web_address":"Ngọ Dương, H.An Dương, TP.Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14911.075176032362!2d106.54279222809323!3d20.881367375689965!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a786f5911d4d5%3A0x9922dc5e8ee8030f!2zTmfhu40gRMawxqFuZywgQW4gSMOyYSwgQW4gRMawxqFuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615539227691!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẬU THO","web_address":"Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14908.176656119293!2d106.73677587584828!3d20.910542770432052!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a64a2ed314c6d%3A0x9e45a3c6a17e0a7c!2zUGjhuqMgTOG7hSwgVGjhu6d5IE5ndXnDqm4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520438698!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHUYNGUYEN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ CHIẾN DUNG","web_address":"Dụ Nghĩa, Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3727.056181185531!2d106.56278555076089!3d20.910059247126856!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a78e95b27824b%3A0xf32f5999e183672d!2zROG7pSBOZ2jEqWEsIEzDqiBUaGnhu4duLCBBbiBExrDGoW5nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520574112!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"SIÊU THỊ MINI","web_address":"Hoàng Lâu, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3727.9890625594635!2d106.56433045076045!3d20.872491098401643!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7846f1fc453d%3A0x580834d342c590b!2zSG_DoG5nIEzDonUsIEjhu5NuZyBQaG9uZywgQW4gRMawxqFuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520610743!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"SIÊU THỊ MINI","web_address":"Thị trấn An Lão, An Lão, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7458.436554236325!2d106.54759734698658!3d20.822890422257316!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a77c21b0478cb%3A0x307f9aae6f3357a2!2zVFQuIEFuIEzDo28sIEFuIEzDo28sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520676174!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANLAO","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHÁNH NAM","web_address":"Trường Thành, An Lão, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7458.436554236325!2d106.54759734698658!3d20.822890422257316!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a77c21b0478cb%3A0x307f9aae6f3357a2!2zVFQuIEFuIEzDo28sIEFuIEzDo28sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520676174!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANLAO","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ CHUẨN PHƯỢNG","web_address":"Đường 208 Lương Quy, Lê Lợi , An Dương, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.253346489949!2d106.59414575076028!3d20.86183634876288!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a79c65a2ecb9d%3A0x8af9e758b08e90fc!2zQ2jDuWEgTMawxqFuZyBRdXk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520778086!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ XUÂN MẠNH","web_address":"Hoàng Mai, An Dương, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1864.3828464410226!2d106.64490667594652!3d20.84116600322222!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a0971265bff%3A0x6cf93ba1e2fc917f!2zSG_DoG5nIE1haSwgxJDhu5NuZyBUaMOhaSwgQW4gRMawxqFuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520826057!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHONG VÂN","web_address":"Liễu Dinh, Trường Thọ, An Lão, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7456.701943428227!2d106.5389191969883!3d20.857899219848587!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a780288831fa3%3A0xe9b667aeb00c0919!2zTGnhu4V1IERpbmgsIFRyxrDhu51uZyBUaOG7jSwgQW4gTMOjbywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520879166!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANLAO","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẰNG NGA","web_address":"Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7456.701943428227!2d106.5389191969883!3d20.857899219848587!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a780288831fa3%3A0xe9b667aeb00c0919!2zTGnhu4V1IERpbmgsIFRyxrDhu51uZyBUaOG7jSwgQW4gTMOjbywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520879166!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCATHAI","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TẠO KHÁNH","web_address":"Xã Tiến Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14921.622416515802!2d106.50170082582379!3d20.774872539698958!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313589932eb29a1f%3A0x19fd9131634bf69e!2zVGnDqm4gQ8aw4budbmcsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520931591!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẢI QUÂN","web_address":"214 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.867602109781!2d105.82030281533184!3d20.997943694204658!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8f5a94674b%3A0xe4b714b15651f971!2zMjE0IEhvw6BuZyBWxINuIFRow6FpLCBLaMawxqFuZyBUcnVuZywgVGhhbmggWHXDom4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615599582903!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ BÍCH HIỀN","web_address":"39 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9046482593985!2d105.82641731533182!3d20.99645899425524!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac881ee5947f%3A0xfded36dc6f4a8588!2zMzkgSG_DoG5nIFbEg24gVGjDoWksIEtoxrDGoW5nIE1haSwgVGhhbmggWHXDom4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615599750465!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ VĂN MINH","web_address":"27 Ngõ 207 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1200138153517!2d105.81768001533177!3d20.987825794549483!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8d28696d03%3A0xd38956473cded1cc!2zMjcgTmfDtSAyMDcgLSBCw7lpIFjGsMahbmcgVHLhuqFjaCwgS2jGsMahbmcgxJDDrG5oLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615599873754!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÚC LƯƠNG","web_address":"128 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9555710923255!2d105.81510731533174!3d20.994417994324753!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8e1e20ef27%3A0x25a94f16697de311!2zMTI4IFBo4buRIEtoxrDGoW5nIFRydW5nLCBLaMawxqFuZyBUcnVuZywgVGhhbmggWHXDom4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615600061403!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGUYỄN CƯỜNG","web_address":"302 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.046027926216!2d105.8110622153318!3d20.990791994448422!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac93a0b52c3f%3A0x86b0bcd4af13ffad!2zMzAyIMSQxrDhu51uZyBLaMawxqFuZyDEkMOsbmgsIEjhuqEgxJDDrG5oLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615600207282!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUÂN TRANG","web_address":"Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14907.52811450907!2d105.8881636359539!3d20.917065420592557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ae18d97fbdc7%3A0x3d8fb9d0a3311a9!2zVuG6oW4gUGjDumMsIFRoYW5oIFRyw6wsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615600324250!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUY HÒA","web_address":"449 Ga Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.2070831651104!2d105.84198771524423!3d20.94419738810482!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135adbc79f833e7%3A0xb39e59c5c9aefdf7!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgTuG7mWkgVGjhuqV0IEh1eSBIw7Jh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615600911265!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ SƠN HÀ","web_address":"Lô TT2- 5 Khu đấu giá Tứ Hiệp- Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29816.477454860094!2d105.8514307041521!3d20.909918391780767!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad82d1cddd27%3A0x74b13873ca17a4ff!2z4buQbmcgbsaw4bubYywgR-G6oWNoIOG7kXAgbMOhdCwgVEJWUywgU8ahbiBEdWx1eCBTxqFuIEjDoA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601183645!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HIỂN HOAN","web_address":"Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7450.541752600414!2d105.79639787643764!3d20.98177626156822!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acc3ae37fc47%3A0x607ded9d4d1d1182!2zVHJp4buBdSBLaMO6YywgVMOibiBUcmnhu4F1LCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601345024!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ANH TRÃI","web_address":"Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7450.541752600414!2d105.79639787643764!3d20.98177626156822!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acc3ae37fc47%3A0x607ded9d4d1d1182!2zVHJp4buBdSBLaMO6YywgVMOibiBUcmnhu4F1LCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601345024!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ BAN HÒA","web_address":"99 Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8237233781074!2d105.74928701533189!3d20.999702094144542!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134536ea10dc59b%3A0xe62c34f071f5d89d!2zOTkgxJAuIFTDonkgTeG7lywgxJBhaSBN4buXLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601519882!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THẢO NGUYÊN","web_address":"49 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.178917023356!2d105.76594261533175!3d20.985463994629946!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134533a3abb5649%3A0x49468787d16c9580!2zNDkgTmdvzKNjIMSQYcyjaSwgxJBhaSBN4buFLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601702602!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ DÂN THỊNH","web_address":"150 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.742841471554!2d105.82583531533193!3d21.00294299403417!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8745b8118b%3A0x73086c9c45365225!2zMTUwIFRyxrDhu51uZyBDaGluaCwgS2jGsMahbmcgVGjGsOG7o25nLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601875832!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ BẢO LƯU","web_address":"494 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7647296025534!2d105.82185731533193!3d21.002065994063983!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8690313dd5%3A0xc80cd787f1e9101b!2zNDk0IFRyxrDhu51uZyBDaGluaCwgS2jGsMahbmcgVGjGsOG7o25nLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615601988551!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỦY HUYNH","web_address":"Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3510386797657!2d105.77650641533205!3d21.0186355934988!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454ac67291cd3%3A0x205e1172083c8954!2zxJDDrG5oIFRow7Ru!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615602115238!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUẾ HIỀN","web_address":"300A Cao Thắng, Tp Hạ Long, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.795117855252!2d107.09221751533146!3d20.96074139547194!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a581bedd097db%3A0xfd0b335babd90f1e!2zMzAwIENhbyBUaOG6r25nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615603824496!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHALONG","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÚ NA","web_address":"Quảng Minh, Hải Hà, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29707.39673556926!2d107.769725404542!3d21.45185058201638!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b45f4b35cb8e3%3A0xabc6c58ab7b4ab2f!2zUXXhuqNuZyBNaW5oLCBI4bqjaSBIw6AsIFF14bqjbmcgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615604028818!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAIHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUANG THỦY","web_address":"Hải Tiến, TP. Móng Cái, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7422.384959011938!2d107.85226822646122!3d21.539327822511495!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b4e00410c389f%3A0x68e734f8f4ea17c5!2zSOG6o2kgVGnhur9uLCBUcC4gTcOzbmcgQ8OhaSwgUXXhuqNuZyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605101118!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOMONGCAI","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUẤN HẰNG","web_address":"Quảng Điền, Hải Hà, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59433.48060421316!2d107.7262350882774!3d21.40594267463846!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b468248dd6171%3A0xcca6a32ee2a85a96!2zUXXhuqNuZyDEkGnhu4FuLCBI4bqjaSBIw6AsIFF14bqjbmcgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605266385!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAIHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ DUY BÁU","web_address":"Đường Hoa, Hải Hà, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59431.009681084004!2d107.60882403829429!3d21.412018270483742!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b38ed21be74ff%3A0x43112b697199e339!2zxJDGsOG7nW5nIEhvYSwgSOG6o2kgSMOgLCBRdeG6o25nIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605392843!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAIHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỨC HẰNG","web_address":"Đầm Hà, Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59484.502831676386!2d107.59036603792825!3d21.280117860517077!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314b3e24f59da49f%3A0xd9e0f21a4188733b!2zeMOjIMSQ4bqnbSBIw6AsIMSQ4bqnbSBIw6AsIFF14bqjbmcgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605513478!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDAMHA","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÌNH GIANG","web_address":"Ngõ 71 Nguyễn Trường Tộ, Tp Vinh, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.576120078596!2d105.65882821530958!3d18.68300786906122!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce41102424df%3A0x12caa2d9b1d6c178!2zNzEgTmd1eeG7hW4gVHLGsOG7nW5nIFThu5ksIMSQw7RuZyBWxKluaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIFZpbmgsIE5naOG7hyBBbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605698586!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"ĐẠI LÝ AN ĐÔNG","web_address":"Phan Bội Châu,TP Vinh,Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.4834758343436!2d105.66755571530962!3d18.687160668934478!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139ce0d3f0656cb%3A0x13f9a4705b3156ee!2zUGhhbiBC4buZaSBDaMOidSwgTMOqIEzhu6NpLCBUcC4gVmluaCwgTmdo4buHIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605836315!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÀNH SEN","web_address":"108 Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3779.412348403514!2d105.70036071530974!3d18.69034836883686!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139cd0cafd981bd%3A0x188d1ab56c04d09e!2zMTA4IEzDqiBWaeG6v3QgVGh14bqtdCwgSMawbmcgTOG7mWMsIFRow6BuaCBwaOG7kSBWaW5oLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615605975676!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVINH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"ĐẠI LÝ TIẾN ƯỚC","web_address":"Xóm 8, Bắc Lâm, Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3768.7036332439993!2d105.5399164153139!3d19.16444595416548!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31376e8bfa54102d%3A0x378e3c9cdd844a80!2zTmjDoCBWxINuIEjDs2EgWMOzbSA4IELhuq9jIEzDom0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615606078201!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDIENCHAU","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"ĐẠI LÝ GIÁP HIỀN","web_address":"Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30196.865995518147!2d105.58655880292291!3d18.904452730745543!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31377d573a54be49%3A0x3c8fc1141a3fd7ab!2zRGnhu4VuIEFuLCBEaeG7hW4gQ2jDonUsIE5naOG7hyBBbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615606245444!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDIENCHAU","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"ĐẠI LÝ THẮNG THANH","web_address":"Yên Thành, Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d120701.2249336881!2d105.36903051425854!3d19.023542649252505!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3137611a52e8bc7d%3A0x9d51354765bdab52!2zWcOqbiBUaMOgbmgsIE5naOG7hyBBbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615606334599!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENTHANH","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUY HOÀI","web_address":"542 Trần Tất Văn, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.9609167406256!2d106.61826231483847!3d20.79286900116549!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a76d633748143%3A0xf5ef7a0d71a695f1!2zNTQyIFRy4bqnbiBU4bqldCBWxINuLCBUcsOgbmcgTWluaCwgS2nhur9uIEFuLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615611178846!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANKIENAN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ VĨNH OANH","web_address":"Ngã 4 An Hưng, H.An Dương, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14908.354645122647!2d106.57939412809918!3d20.908752321793752!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a791933eb2d6f%3A0x36010401739eaecd!2zQW4gSMawbmcsIEFuIETGsMahbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615611625603!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENANDUONG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HỒNG HẢI","web_address":"Số 28/50 Phùng Chí Kiên, Kđt Hòa Vượng, TP.Nam Định, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.736730614784!2d106.15218801483377!3d20.43491241316115!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ddf7652814c9%3A0xe324bcf0d661aeba!2zU-G7kSAyOCwgNTAgUGjDuW5nIENow60gS2nDqm4sIEzhu5ljIEhvw6AsIFRQLiBOYW0gxJDhu4tuaCwgTmFtIMSQ4buLbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615619697279!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐĂNG VĂN","web_address":"Đường 10 Đệ Tứ, Lộc Hạ, Tp.Nam Định, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.284941999944!2d106.18259871483399!3d20.4534867125435!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e71261c07fa1%3A0xf9f9e2d00827b39b!2zxJAuIMSQ4buHIFThu6ksIEzhu5ljIEjhuqEsIFRwLiBOYW0gxJDhu4tuaCwgTmFtIMSQ4buLbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615619943558!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUY DŨNG","web_address":"194 Hưng Yên, Lộc Vượng, TP.Nam Định, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.7291911787497!2d106.17137801483385!3d20.43522251315085!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e745b27a75f7%3A0x2f91d3f696428cb2!2zMTk0IEjGsG5nIFnDqm4sIEzhu5ljIFbGsOG7o25nLCBUUC4gTmFtIMSQ4buLbmgsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620032799!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TỈNH DUNG","web_address":"Nghĩa Phong, Nghĩa Hưng, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29978.473645904625!2d106.1774798720517!3d20.079357344533513!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136130e4047e633%3A0xdcf3d346fb202a77!2zTmdoxKlhIFBob25nLCBOZ2jEqWEgSMawbmcsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620122214!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNGHIAHUNG","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HỮU HẢO","web_address":"Nghĩa Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29983.92155403472!2d106.17929992202795!3d20.05085345287617!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136137da59179a1%3A0xc6297f2239f13ef2!2zTmdoxKlhIELDrG5oLCBOZ2jEqWEgSMawbmcsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620235764!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNGHIAHUNG","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUÝ THƠM","web_address":"Đông Bình, Nghĩa Hưng, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3749.2452776134787!2d106.17575341482807!3d19.998217827532738!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31361523d9d808ab%3A0x6a04d6b6bf464afe!2zVGjhu4sgVHLhuqVuIMSQw7RuZyBCw6xuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620322548!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNGHIAHUNG","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ YÊN THẮM","web_address":"TT.Đại Đồng, Giao Thủy, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3742.8282529318058!2d106.49091461483152!3d20.26595641875575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136005983eacb89%3A0x67699bbfdfce6de1!2zQ-G6p3UgxJDhuqFpIMSQ4buTbmcsIEdpYW8gVGh14bu3LCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620441318!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAOTHUY","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÀNH HƯƠNG","web_address":"Xóm 5, Quyết Tiến, Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14970.704653390867!2d106.38291652796322!3d20.272260961217917!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313607a86de4d933%3A0xdb677da17ed7cb1e!2zR2lhbyBUaeG6v24sIEdpYW8gVGh14bu3LCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620546819!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIAOTHUY","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGỌC HỘI","web_address":"Xóm 9, Xuân Phú, Xuân Trường, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14968.286058116206!2d106.40176272796846!3d20.297306807743915!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313607642d3e91e9%3A0x50df8cf00aa647e0!2zWHXDom4gUGjDuiwgWHXDom4gVHLGsOG7nW5nLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620661323!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENXUANTRUONG","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ KIÊN VI","web_address":"Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29932.356470511157!2d106.38428782225286!3d20.31911032400074!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135fd9b2599b42b%3A0x5d68dae6ab68adad!2zWHXDom4gVMOibiwgWHXDom4gVHLGsOG7nW5nLCBOYW0gxJDhu4tuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620778548!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENXUANTRUONG","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ DƯƠNG HƯƠNG","web_address":"Chợ Cát, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3741.012652775444!2d106.35815981483249!3d20.341095966273006!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135fd3a37c262f1%3A0x13ee470b87387c34!2zQ2jhu6MgQ8OhdCwgWHXDom4gVGjDoG5oLCBYdcOibiBUcsaw4budbmcsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615620907087!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENXUANTRUONG","province_code":"NAMDINH"},{"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC DUY","web_address":"Đường 50 Xuân Thủy, Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29931.92792565967!2d106.32834417225473!3d20.32132552334604!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e2acd636bb9d%3A0x1b8f198e0cb6292f!2zWHXDom4gVGjhu6d5LCBYdcOibiBUcsaw4budbmcsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615621316831!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENXUANTRUONG","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HỒNG ĐỆ","web_address":"Km 23 Ql21B, Chợ Đường, Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3742.3778143104364!2d106.31063771483181!3d20.284622918139846!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31360845bec1676d%3A0xbd259ed11a1540b9!2zQ2jhu6MgxJDGsOG7nW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615621395061!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTRUCNINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHUY TRÌNH","web_address":"Cầu Thống Đường, Ql21 Hải Tây, Hải Hậu, Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14983.240512159065!2d106.28261417793601!3d20.141967429230917!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31360e2e45b5afcf%3A0x4b85138e5d1db108!2zSOG6o2kgVMOieSwgSOG6o2kgSOG6rXUsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615622254940!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAIHAU","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ MINH LONG","web_address":"Cầu Chui Mỹ Sơn, Lạng Sơn","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3702.982156385858!2d106.77120001485333!3d21.85822396432006!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b54e8a1316f71f%3A0x11a51000c1639559!2zTeG7uSBTxqFuLCBWxKluaCBUcuG6oWksIFRwLiBM4bqhbmcgU8ahbiwgTOG6oW5nIFPGoW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615622389328!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOLANGSON","province_code":"LANGSON"}, 

{"name":"ĐẠI LÝ THANH VÂN","web_address":"Sn 41, Tổ 13 Phường Đồng Tiến, TP.Hòa Bình, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14916.328474452512!2d105.34446712808172!3d20.828390183214914!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31346baea04d487d%3A0x8e93ba7bc441cc34!2zxJDhu5NuZyBUaeG6v24sIFRwLiBIw7JhIELDrG5oLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615622611697!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHOABINH","province_code":"HOABINH"}, 

{"name":"ĐẠI LÝ TẤN XUYẾN","web_address":"Khu 102 Khu Bình Sơn, TT.Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.8561333907155!2d105.7000851148402!3d20.918106996922685!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344df030e0d38d%3A0x77353376b3c4c9ec!2zMTAyIELDrG5oIFPGoW4sIFRULiBDaMO6YyBTxqFuLCBDaMawxqFuZyBN4bu5LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615622748736!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCHUONGMY","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẬU LOAN","web_address":"Ba Thá, H.Mỹ Đức, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.585304678109!2d105.70620571483873!3d20.808058400651987!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344bc11eda0517%3A0x93be6bf05c1f4e7e!2zQ-G6p3UgQmEgVGjDoQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615622879745!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMYDUC","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THẮNG PHƯƠNG","web_address":"Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29819.030327068063!2d105.55309547275!3d20.897074701326908!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134450ad3c0c6ef%3A0x8f0464812ed41151!2zVFQuIFh1w6JuIE1haSwgQ2jGsMahbmcgTeG7uSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615623029408!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCHUONGMY","province_code":"HANOI"}

Agent system