icon icon icon

Danh sách Đại lý bình nước nóng Olympic 2

Posted by NGUYỄN MINH TUẤN at 09/03/2022

{"name":"ĐẠI LÝ THẮNG YẾN","web_address":"Lương Sơn, Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29819.90126888133!2d105.5018804727462!3d20.892691202650557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313444158b91a7c5%3A0x58889b6f6f1bb396!2zdHQuIEzGsMahbmcgU8ahbiwgTMawxqFuZyBTxqFuLCBIw7JhIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615624005895!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLUONGSON","province_code":"HOABINH"},

{"name":"ĐẠI LÝ PHÚ DŨNG","web_address":"77 Hoàng Văn Thụ, Tổ 6 P. Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3709.849753572899!2d105.83154861484955!3d21.591787073694732!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313526e12124f523%3A0x1b9e66cb59c94d44!2zNzcgxJDGsOG7nW5nIEhvw6BuZyBWxINuIFRo4bulLCBQaGFuIMSQw6xuaCBQaMO5bmcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615625044704!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, 

{"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC HÒA","web_address":"TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118726.88541719243!2d105.73344919118077!3d21.577522597116694!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313526e41a2f48ff%3A0x9af085049fb0466f!2zVHAuIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615625616655!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, 

{"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC HUY","web_address":"Bắc Kạn - Thái Nguyên, Phú Lương, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3705.3765748083633!2d105.71018751485194!3d21.765681967588193!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134d873c2890eab%3A0xd3b44a713b91fbe1!2zVGjDoWkgTmd1ecOqbiAtIELhuq9jIEvhuqFuLCBQaMO6IEzGsMahbmcsIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615625773774!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHULUONG","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUẤN NHUNG","web_address":"Sơn Cẩm, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29668.237008627817!2d105.77138892341704!3d21.643245372906108!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135278dea675e6f%3A0x26eda9db7343acc5!2zU8ahbiBDw6LMiW0sIFRwLiBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615625990158!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ BÌNH MINH","web_address":"610 Đường Cách Mạng Tháng 8, TP. Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3711.4062492024555!2d105.84928761484868!3d21.53096477581987!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31352112da6e99e3%3A0xcb87095aae878752!2zNjEwIMSQxrDhu51uZyBDw6FjaCBt4bqhbmcgVGjDoW5nIDgsIFTDrWNoIEzGsMahbmcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615626098574!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ BẢO NAM","web_address":"P.Quang Vinh, TP.Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14837.74902466406!2d105.81421172825446!3d21.607878670846254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31352706b27db0b9%3A0x1312d05b05d02198!2zUXVhbmcgVmluaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615626236255!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ CÔNG HẰNG","web_address":"Cổng Z115 Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29683.771014481077!2d105.79316837334805!3d21.567515846369712!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313520cb4d883563%3A0x9aa77a7fdd8cec76!2zVGjhu4tuaCDEkMOhbiwgVHAuIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615626346078!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ NHANH THỰNG","web_address":"Đường 212 Quang Phúc Tiền, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3731.9875145596457!2d106.5819029507586!3d20.710731603866407!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a75b0e99dc029%3A0xc5e0ac192e64a349!2zxJBUMjEyLCBUacOqbiBMw6NuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615520973918!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ NHA THOẠN","web_address":"Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29869.25440101009!2d106.63109897890669!3d20.642841323361043!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a0cb716cb22b3%3A0xa30b0587693c9cd0!2zxJDDtG5nIEjGsG5nLCBUacOqbiBMw6NuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521013263!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ MẪN MÍN","web_address":"Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14933.617932963243!2d106.61463532580194!3d20.653116806898318!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a0b549dd31aad%3A0x20115cb33e179336!2zTmFtIEjGsG5nLCBUacOqbiBMw6NuZywgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521029646!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TƯỞNG ÚT","web_address":"Đội 11 Chữ Khê, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29862.664465458773!2d106.64284352893083!3d20.67636976331893!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x783123c84a08a965!2zQ8O0bmcgVHkgRGEgR2nDosyAeSBUw6JuIFZ1zIM!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521101673!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ NHẬT MAI","web_address":"Đường 212 Thái Hòa, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29862.61812154714!2d106.64258601177771!3d20.676605368936833!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a73235577fe07%3A0xc263bb58c05eb11e!2zQ-G6p3UgVGjDoWkgSMOyYQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521144735!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ NAM NIỀM","web_address":"Chợ Đầm, Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3732.190807672261!2d106.5519629507585!3d20.70247500414433!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7574748b08cb%3A0xf7aa78e7b00060a!2zQ2jhu6MgxJDhuqdtIC0gxJBvw6BuIEzhuq1w!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521162446!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ ÁNH DƯƠNG","web_address":"Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14930.882273915891!2d106.52589867580691!3d20.680944352975025!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358aa75526a5f5%3A0x852148cbe651a374!2zS2nhur9uIFRoaeG6v3QsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521179758!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HỒNG LỀ","web_address":"Ninh Duy, Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7462.901066799317!2d106.52853364698242!3d20.73252557845853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358a753823130d%3A0x92815bafca7cbb1b!2zTmluaCBEdXksIEto4bufaSBOZ2jEqWEsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521229040!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HIỆP VANG","web_address":"Xóm 10, Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7464.33220126179!2d106.59939269698131!3d20.70347863044667!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a74f6678160df%3A0x8e593096a1d670c8!2zQ2jhu6MgVG_DoG4gVGjhuq9uZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521273238!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ DƯƠNG GIA","web_address":"Đường 39A, Phương Thông, Phương Chiểu TP Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d239082.60253293556!2d106.42703101213465!3d20.560856086246154!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a09ef0032f795%3A0xec55ba470f0303be!2zUUwzOUEsIFBoxrDGoW5nIFRow7RuZywgUGjGsMahbmcgQ2hp4buDdSwgVHAuIEjGsG5nIFnDqm4sIEjGsG5nIFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521288926!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ HƯỜNG DUNG","web_address":"VĂN LÝ, LÝ NHÂN, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14940.227104311743!2d105.98558227578997!3d20.585738866378968!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c5a288efeb37%3A0xa5a21d5016fbe86a!2zVsSDbiBMw70sIEzDvSBOaMOibiwgSMOgIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521430875!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ DŨNG LAN","web_address":"HÒA HẬU, LÝ NHÂN, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29900.08096403934!2d106.14504297879408!3d20.48530427037703!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e7895de0a1a5%3A0x8f012a3809e3062b!2zSG_DoCBI4bqtdSwgTMO9IE5ow6JuLCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521458178!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÙNG HẠNH","web_address":"BẮC LÝ, LÝ NHÂN, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29882.95148225555!2d106.07048897885663!3d20.572985794243195!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c3a1e4db24d1%3A0x8bb49fd252fce393!2zQuG6r2MgTMO9LCBMw70gTmjDom4sIEjDoCBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521479189!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHƯƠNG NHÂM","web_address":"NHẬT TÂN, KIM BẢNG, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14937.743955472672!2d105.88214172579445!3d20.611078312816588!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135cebd9f6d6623%3A0x8c6d597c95eea3be!2zTmjhuq10IFTDom4sIEtpbSBC4bqjbmcsIEjDoCBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521843117!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMBANG","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHANH TỐT","web_address":"THANH LIÊM, THANH BÌNH, TP PHỦ LÝ, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1868.634112681977!2d105.94322997594556!3d20.49522785898575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d05dda8610b7%3A0xeb7f00d3bee3b4d9!2zVGhhbmggTGnDqm0sIFRoYW5oIELDrG5oLCBUcC4gUGjhu6cgTMO9LCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615521940149!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ VINH TƯƠI","web_address":"CÔNG LÝ, LÝ NHÂN, HÀ NAM,","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29879.28040410252!2d106.01424677887002!3d20.591730638645075!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c44551481965%3A0x9cae4c86bd57c07a!2zQ8O0bmcgTMO9LCBMw70gTmjDom4sIEjDoCBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522046048!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ HAY ÁNH","web_address":"HỒNG THÁI, PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29846.182444597005!2d105.93585537899119!3d20.760000688216024!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135b79bf68f049b%3A0x2a3f2fda14b33fd!2zSOG7k25nIFRow6FpLCBQaMO6IFh1ecOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522473588!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUXUYEN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TIẾN KHẢI","web_address":"DUY MINH, DUY TIÊN, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29867.30719786269!2d105.89789102891382!3d20.652753770393456!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c9226c612f2b%3A0x4f6dabf596c918d7!2zRHV5IE1pbmgsIER1eSBUacOqbiwgSMOgIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522493149!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDUYTIEN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUYÊN HƯỜNG","web_address":"THÔN 1, QUẢNG CHÂU TP HƯNG YÊN, HƯNG YÊN","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14936.08129813428!2d106.0460232757975!3d20.62802836043158!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c6afce9bb379%3A0xb9a2c1a7f6f6ea4e!2zUXXhuqNuZyBDaMOidSwgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522517036!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÁI HÒA","web_address":"XÍCH ĐẰNG, LAM SƠN, TP HƯNG YÊN, HƯNG YÊN","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3733.1220601508307!2d106.04486670075816!3d20.664612555417303!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c720e50edddf%3A0x7b7cbf4577a2aa1e!2zxJDhu4FuIFF1YW4gTOG7m24gxJDhu4cgVGFtICjEkOG7gW4gWMOtY2ggxJDhurFuZyk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522544068!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUNGYEN","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ MẾN GIANG","web_address":"TÂN HƯNG, TIÊN LỮ, HƯNG YÊN","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14936.156165208038!2d106.09668887579738!3d20.62726541053895!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c176d43463f1%3A0xb93290909788c163!2zVMOibiBIxrBuZywgVGnDqm4gTOG7rywgSMawbmcgWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522602276!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLU","province_code":"HUNGYEN"}, {"name":"ĐẠI LÝ THU HÒA","web_address":"Số 58, phường Kinh Bắc. TP Bắc Ninh, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.094677048537!2d106.0614011507641!3d21.188397587615608!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350ea75c69b33f%3A0x8768dbc8417c5644!2zVUJORCBwaMaw4budbmcgS2luaCBC4bqvYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522626708!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC VIỆT","web_address":"Thái Bảo, Nam Sơn,TP Bắc Ninh, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7442.318890249778!2d106.10330699700117!3d21.14605204988206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350b9f2a4a8995%3A0x6ac1647cb1234dd4!2zVGjDoWkgQuG6o28sIE5hbSBTxqFuLCBUcC4gQuG6r2MgTmluaCwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615522652540!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ VỮNG THỦY","web_address":"Nguyễn Văn Cừ, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.39436400148!2d106.0548728507639!3d21.176487288024948!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135094c226b7663%3A0xeaea336c32829938!2zTmd1eeG7hW4gVsSDbiBD4burLCBOaW5oIFjDoSwgVHAuIELhuq9jIE5pbmgsIELhuq9jIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523211156!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÂM THÀNH","web_address":"476 NGÔ GIA TỰ, TIỀN AN, TP BẮC NINH, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.253361088739!2d106.06185855076396!3d21.182091887832264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350c029dfcf893%3A0xe5cee99b76abf3d!2zNDc2IMSQxrDhu51uZyBOZ8O0IEdpYSBU4buxLCBQLlRp4buBbiBBbiwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523226700!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBACNINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÌNH HÀ","web_address":"Đường 18 Quế Võ, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29764.83815989034!2d106.0239395792903!3d21.16812141459694!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314af5bcf96ee1ed%3A0x351cc8d1ba6242d0!2zUUwxOCwgUXXhur8gVsO1LCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523260052!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUEVO","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ DŨNG NHẤT","web_address":"PHỐ CHÌ, BỒNG LAI, QUẾ VÕ, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119059.20400090305!2d105.97119443152272!3d21.168306135081938!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135752b26d51c9f%3A0xb6a114e5685a149a!2zQ2jhu6MgQ2jDrA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523288339!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUEVO","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ BÌNH TUYẾT","web_address":"THÔN ĐỈNH- TT PHỐ MỚI, QUẾ VÕ, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14883.760910096084!2d106.14410877589293!3d21.154776885477162!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350b419af7a1cb%3A0x1938cab3ff862694!2zQ2jDuWEgVGjDtG4gxJDhu4luaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615523438324!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUEVO","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TOÀN MAI","web_address":"CHÂU CẦU-CHÂU PHONG, QUẾ VÕ, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7443.161713919132!2d106.24131199700055!3d21.129270251051746!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313574222601768f%3A0xe9b6e1ea4fb2fe1e!2zQ2jDonUgQ-G6p3UsIENow6J1IFBob25nLCBRdeG6vyBWw7UsIELhuq9jIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524077733!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENQUEVO","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ SINH SÁNG","web_address":"VẠN TY, THÁI BẢO,GIA BÌNH, BẮC NINH","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3722.3632651055627!2d106.232723650763!3d21.098078790714638!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313575cf541f7313%3A0x682d5d3a556b80a4!2zVuG6oW4gVHksIEdpYSBCw6xuaCwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524099339!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIABINH","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC ĐỆ","web_address":"Cậu Gạo, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14879.503002439755!2d105.91828427590072!3d21.19709422938537!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313505d275e68565%3A0xd568889d06e08d5d!2zWcOqbiBQaOG7pSwgWcOqbiBQaG9uZywgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524125859!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENPHONG","province_code":"BACNINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHÚ QUANG","web_address":"Số nhà 154 – Ngõ 351 – Đường Lĩnh Nam – Phường Vĩnh Hưng – Quận Hoàng Mai – Thành Phố Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.2338066823863!2d105.87414915076167!3d20.983262894636614!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aea08de92c33%3A0xba8b47dee255492b!2zTMSpbmggTmFtLCBWxKluaCBIxrBuZywgSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524150867!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ BIỂN VÂN","web_address":"202 VĨNH HƯNG, Hoàng Mai, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.058213263961!2d105.8766315507618!3d20.9903034943967!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aea7aa9bb8e1%3A0xa7a72659c74cf890!2zMjAyIFbEqW5oIEjGsG5nLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524167563!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THIÊN TÂN","web_address":"Quốc Lộ 1A Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29802.49164276082!2d105.8716487791516!3d20.98014877176347!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b55ac590a3a137%3A0x5ff8f9aa8d1a4520!2zUUwxQSwgTmfhu41jIEjhu5NpLCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524273906!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HIỀN HẬU","web_address":"Ngõ Thông Phong, Quốc Tử  Giám, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1716973678317!2d105.83247375076222!3d21.025814893185352!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9c06350d7f%3A0xfa48ee52bf088fbe!2zTmfDtSBUaMO0bmcgUGhvbmcsIFF14buRYyBU4butIEdpw6FtLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524304202!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÔNG THÍA","web_address":"21E Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0996751029434!2d105.82917125076224!3d21.028697393087022!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9e45f3e2ff%3A0x869b3630819fa90f!2zMjFFIEPDoXQgTGluaCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524338603!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẠNH NGÀ","web_address":"163 An Trạch, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1390642667725!2d105.82606555076217!3d21.027120993140908!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab75fcd790bd%3A0xd254c4f056d40d18!2zMTYzIEFuIFRy4bqhY2gsIENo4bujIEThu6thLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpIDEwMDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524375986!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"CỬA HÀNG THANH VÂN","web_address":"297 Điện Biên Phủ - Phường Trường An - TP Huế, Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.6263091657606!2d107.57986305071734!3d16.443794533602162!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a1513e0b8feb%3A0xace117622cad4ffd!2zMjk3IMSQaeG7h24gQmnDqm4gUGjhu6csIFRyxrDhu51uZyBBbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524405827!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"CỬA HÀNG TÂM TRINH","web_address":"04 Trần Phú, An Cựu, TP Huế, Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.3863372595233!2d107.58985975071747!3d16.45596403327199!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a1412b8f299b%3A0xfefef27d033e4ae3!2zNCBUcuG6p24gUGjDuiwgQW4gQ-G7sXUsIFRow6BuaCBwaOG7kSBIdeG6vywgVGjhu6thIFRoacOqbiBIdeG6vywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524421244!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"CỬA HÀNG NHI ANH","web_address":"80 Minh Mạng - Thủy Xuân - TP Huế, HUẾ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.8555600774284!2d107.57794395071735!3d16.432160533917557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a3fc1d85922b%3A0x4a3dda9fe11465e2!2zODAgTWluaCBN4bqhbmcsIFRo4buneSBYdcOibiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524458010!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"CỬA HÀNG THÀNH MAI","web_address":"Đập Đá - Vỹ Dạ - TP Huế, Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.044646504824!2d107.59299375071767!3d16.473276832801975!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a1224be9cd4b%3A0x17b2066303fc09f1!2zQ-G6p3UgxJDhuq1wIMSQw6EsIFbhu7kgROG6oSwgVHAuIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524478146!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"CỬA HÀNG ANH BÉ","web_address":"322 Điện Biên Phủ, Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.688630817918!2d107.57981535071731!3d16.440632633687827!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a156eeb1a16d%3A0xc14ea19e86345f01!2zMzIyIMSQaeG7h24gQmnDqm4gUGjhu6csIFRyxrDhu51uZyBBbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524496082!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÀNH NGA","web_address":"Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14891.350122222757!2d105.94152077587904!3d21.07915029633802!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a819d867fd53%3A0xfcaaef3c0d944343!2zTmluaCBIaeG7h3AsIEdpYSBMw6JtLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524561570!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HOA LÂM","web_address":"Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14900.754590440732!2d105.92819772586185!3d20.985073809802!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135af3afcae3191%3A0x79a5a92d4b91b783!2zxJBhIFThu5FuLCBHaWEgTMOibSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524576563!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUẤN HƯƠNG","web_address":"số 12 nhà A, TTKT Điện Ảnh, ngõ 24 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.6526641020605!2d105.79627065076234!3d21.046579392476247!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab3b48ad2bc9%3A0x90e309f136fedba1!2zQW4gUGjDuiwgMjQgSG_DoG5nIFF14buRYyBWaeG7h3QsIE5naMSpYSDEkMO0LCBD4bqndSBHaeG6pXksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524653754!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ BRASLER","web_address":"Lô 06-7, Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7446.009787739664!2d105.94694499699796!3d21.072466755004392!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a8141a0c3af7%3A0xf93954a3fb801a86!2zS2h1IGPDtG5nIG5naGnhu4dwIE5pbmggSGnhu4dwLCBOaW5oIEhp4buHcCwgR2lhIEzDom0sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524676314!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÙNG HẢI","web_address":"100 Phan Bội Châu, Phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.912714739617!2d105.76874555074879!3d19.801297833852377!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f80528afb123%3A0x7bac0152e85729c9!2zMTAwIFBoYW4gQuG7mWkgQ2jDonUsIFAuIEJhIMSQw6xuaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIFRoYW5oIEjDs2EsIFRoYW5oIEhvw6EsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615524721882!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ XUÂN ĐẠT","web_address":"PHỐ TÂNG, THANH LIÊM, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, HÀ NAM","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1868.6341126819725!2d105.94322997594556!3d20.49522785898575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d05dda8610b7%3A0xeb7f00d3bee3b4d9!2zVGhhbmggTGnDqm0sIFRoYW5oIELDrG5oLCBUcC4gUGjhu6cgTMO9LCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615796721806!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ ÍCH NHÀN","web_address":"Duy Ninh, Khỏi Nghĩa, Tiên Lãng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7462.901066799317!2d106.52853364698242!3d20.73252557845853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31358a753823130d%3A0x92815bafca7cbb1b!2zTmluaCBEdXksIEto4bufaSBOZ2jEqWEsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615797256025!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ ÍCH NHÀN","web_address":"Duy Ninh, Khỏi Nghĩa, Tiên Lãng,Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29852.045894478808!2d106.54513107896972!3d20.730286097144187!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a75968a47decd%3A0x104249afda9c4c2e!2zVGnDqm4gTMOjbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615799035864!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ HOÀI CHƯƠNG","web_address":"Bạch Đằng, Tiên Lãng, Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14928.46441649052!2d106.55614127581137!3d20.705509399507896!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7509f2cea4ef%3A0x45ddfbb5c2b312ba!2zQuG6oWNoIMSQ4bqxbmcsIFRpw6puIEzDo25nLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615799258543!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"HAIPHONG"},

 {"name":"ĐẠI LÝ BAN HÒA","web_address":"99 Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8237233781074!2d105.74928701533187!3d20.99970209414454!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134536ea10dc59b%3A0xe62c34f071f5d89d!2zOTkgxJAuIFTDonkgTeG7lywgxJBhaSBN4buXLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615971879480!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, 

{"name":"ĐẠI LÝ THẢO NGUYÊN","web_address":"49 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1812313228165!2d105.76577861533173!3d20.98537119463306!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134533a305f3163%3A0x24c601f1e862a08a!2zNDkgTmdvzKNjIMSQYcyjaSwgxJBhaSBN4buFLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615972897404!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ DŨNG HÀ","web_address":"Đền Hùng,TP. Việt Trì, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3715.579815875683!2d105.3184068153356!3d21.36706288151797!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134923bb19935a3%3A0x711df11e7458053c!2zxJDhu4FuIEjDuW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618892863711!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOVIETTRI","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÙNG THU","web_address":"Thạch Sơn, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14864.27820130754!2d105.27180668602608!3d21.34775170872078!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313491da53ffdd27%3A0x5f748949e8a37710!2zVGjhuqFjaCBTxqFuLCBMw6JtIFRoYW8sIFBow7ogVGjhu40sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893064817!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLAMTHAO","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUÂN QUÝ","web_address":"Bãi Bằng, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3714.415684757568!2d105.31350401533632!3d21.41290017992824!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313493e015555555%3A0x99e2d03872d6f119!2zQ8O0bmcgdHkgR2nhuqV5IELDo2kgQuG6sW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893207126!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUNINH","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐẠI QUYÊN","web_address":"Phú Lộc, Huyện Phù Ninh, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29711.210424092107!2d105.2729233045291!3d21.433124037784786!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313496b566278555%3A0xd9add19feaa8ad3e!2zUGjDuiBM4buZYywgUGjDuSBOaW5oLCBQaMO6IFRo4buNLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893327495!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENPHUNINH","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỦY TÁM","web_address":"Km 7 phường Yên Thịnh. TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14824.952367513473!2d104.91891858609219!3d21.73229345256698!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335a05533776a9%3A0x99c1adb5c3cdbce5!2zWcOqbiBUaOG7i25oLCBUcC4gWcOqbiBCw6FpLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893474647!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ LƯU HUYỀN","web_address":"TT Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29645.999739954314!2d104.94753345474994!3d21.751216939275576!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335767cd1b70ff%3A0xa761f738eb80c1ed!2zVFQuIFnDqm4gQsOsbmgsIFnDqm4gQsOsbmgsIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893679244!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENBINH","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ LONG DUNG","web_address":"TT Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29645.999739954314!2d104.94753345474994!3d21.751216939275576!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335767cd1b70ff%3A0xa761f738eb80c1ed!2zVFQuIFnDqm4gQsOsbmgsIFnDqm4gQsOsbmgsIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893679244!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENBINH","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRUNG NHUNG","web_address":"TT Yên Thế, Huyện Lục Yên, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29574.836518390664!2d104.75549690499224!3d22.093370482070487!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36ccb0bec72ff0cf%3A0x92cf5569b648f079!2zWcOqbiBUaOG6vywgTOG7pWMgWcOqbiwgWcOqbiBCw6FpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618893878142!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLUCYEN","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ VĂN THÀNH","web_address":"số 9 Lê Hồng Phong, TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3706.6947104686205!2d104.87630951533944!3d21.714577169386406!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335aef9964af17%3A0xf509e0ae101ff7e3!2zOSBMw6ogSOG7k25nIFBob25nLCBQLk5ndXnhu4VuIFRow6FpIEjhu41jLCBUaMOgbmggcGjhu5EgWcOqbiBCw6FpLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618894006230!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỦY TIẾN","web_address":"TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59303.88241033695!2d104.8523335391673!3d21.722418557243607!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335a5d1fd6f623%3A0x4b152b21c437801b!2zVHAuIFnDqm4gQsOhaSwgWcOqbiBCw6FpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618894163486!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUANG THOA","web_address":"63 Đinh Tiên Hoàng, TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3706.730505806985!2d104.88618491533943!3d21.713187769435393!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335af7650ddca5%3A0x14d2b8c07d2bd332!2zNjMgxJAuIMSQaW5oIFRpw6puIEhvw6BuZywgUC5Zw6puIE5pbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBZw6puIELDoWksIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618894294197!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ LONG HÀ","web_address":"Đồng Tâm, TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14826.214328798671!2d104.90681638609004!3d21.72005425436744!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335a3f8a654a2f%3A0x6d8808479961dfb7!2zxJDhu5NuZyBUw6JtLCBUcC4gWcOqbiBCw6FpLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618894415859!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ CƯỜNG THÚY","web_address":"Lý Thường Kiệt, TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3706.729939034394!2d104.88087601533942!3d21.7132097694347!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335af078ca3d53%3A0xb6cd5099975da830!2zTMO9IFRoxrDhu51uZyBLaeG7h3QsIFRwLiBZw6puIELDoWksIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618894520756!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ANH GIANG","web_address":"Yên Thịnh, TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14824.952367513473!2d104.91891858609219!3d21.732293452566974!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335a05533776a9%3A0x99c1adb5c3cdbce5!2zWcOqbiBUaOG7i25oLCBUcC4gWcOqbiBCw6FpLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618903175583!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ANH HOAN HẰNG","web_address":"112 Trần Phú, TP Yên Bái, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3706.56312699681!2d104.91633161533937!3d21.719683869206733!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335a3e4b38c031%3A0x5daa06753c4ac930!2zMTEyIFRy4bqnbiBQaMO6LCBQLsSQ4buTbmcgVMOibSwgVGjDoG5oIHBo4buRIFnDqm4gQsOhaSwgWcOqbiBCw6FpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618903342622!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOYENBAI","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ANH DŨNG PHƯƠNG","web_address":"Tân Nguyên,Huyện Yên Bình,  Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29607.608422577665!2d104.76232040488053!3d21.93643308140266!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31334ccc0e524b69%3A0x31ffa1e1e202bf60!2zVMOibiBOZ3V5w6puLCBZw6puIELDrG5oLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618903529349!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENBINH","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ANH BIÊN KỲ","web_address":"Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29632.013868401355!2d104.7032988047975!3d21.81886391818228!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3133491a45392b73%3A0x2e77a1de9c72369b!2zWHXDom4gw6FpLCBWxINuIFnDqm4sIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618903903308!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANYEN","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TIẾN ĐẠT","web_address":"Văn Phú, Huyện Trấn Yên, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d237244.19044762343!2d104.65341861415523!3d21.705036059097825!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313344e362bad5bb%3A0x1ce5e7de6bbb469b!2zVHLhuqVuIFnDqm4sIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618904487278!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTRANYEN","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỊNH LIỄU","web_address":"Văn Phú, Huyện Trấn Yên, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d237244.19044762343!2d104.65341861415523!3d21.705036059097825!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313344e362bad5bb%3A0x1ce5e7de6bbb469b!2zVHLhuqVuIFnDqm4sIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618904487278!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTRANYEN","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỨC QUỲNH","web_address":"Đông Cuông, Huyện Văn Yên, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29604.368077476553!2d104.59460725489156!3d21.95199787652206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313334d79f7d2069%3A0x52fa4220b1af8c87!2zxJDDtG5nIEN1w7RuZywgVsSDbiBZw6puLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618904884788!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANYEN","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẢI PHƯỢNG","web_address":"Xã Sơn A, Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14834.564993653796!2d104.488649286076!3d21.63889886628404!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31333cfdd40fa893%3A0x3c1d203fdc625e99!2zU8ahbiBBLCBUeC4gTmdoxKlhIEzhu5ksIFnDqm4gQsOhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618905085595!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXANGHIALO","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ DƯƠNG HỒNG","web_address":"Thị trấn Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59362.403592797746!2d104.50757448876493!3d21.580058455280266!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313316682256c1bf%3A0x27dd2bf8ee3b00e8!2zdHQuIE7DtG5nIHRyxrDhu51uZyBOZ2jEqWEgTOG7mSwgVHguIE5naMSpYSBM4buZLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618905548034!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANCHAN","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ CHUNG CHỈNH","web_address":"Thị trấn Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59362.403592797746!2d104.50757448876493!3d21.580058455280266!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313316682256c1bf%3A0x27dd2bf8ee3b00e8!2zdHQuIE7DtG5nIHRyxrDhu51uZyBOZ2jEqWEgTOG7mSwgVHguIE5naMSpYSBM4buZLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618905548034!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANCHAN","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÀNH NGA","web_address":"Trái Hút, An Bình, Huyện Văn Yên, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7400.156392002549!2d104.58941462647981!3d21.969961741712826!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cccb370ff453df%3A0x4adccfebba439e5e!2zVHLDoWkgSMO6dCwgVsSDbiBZw6puLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618905735889!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVANYEN","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ KHOA THẮM","web_address":"Cảm Ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59240.9622366772!2d104.82210148960093!3d21.874495902071732!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31335271d89cec2f%3A0x1e29777694a4ccab!2zQ-G6o20gw4JuLCBZw6puIELDrG5oLCBZw6puIELDoWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618905890753!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENBINH","province_code":"YENBAI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỊNH HẰNG","web_address":"Xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3710.7963976159854!2d105.45958251533762!3d21.554815074986085!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134c1077d307a9b%3A0x1987cda79d0927dd!2zWMOjIFPGoW4gTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618906048260!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSONDUONG","province_code":"TUYENQUANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGỌC HẢI","web_address":"TT Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14781.29714513959!2d105.26011698616598!3d22.15172474034197!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cb445bf98140cf%3A0xaec8735f25fceabf!2zdHQuIFbEqW5oIEzhu5ljLCBDaGnDqm0gSMOzYSwgVHV5w6puIFF1YW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618906215982!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCHIEMHOA","province_code":"TUYENQUANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ SÁNG TUYẾT","web_address":"Huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d236471.15939888117!2d105.10368903727542!3d22.169329569300373!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cb4317c1933f51%3A0xc37d8961455b2dbc!2zQ2hpw6ptIEjDs2EsIFR1ecOqbiBRdWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618906321432!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENCHIEMHOA","province_code":"TUYENQUANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGHĨA LÝ","web_address":"Ngã 3 Bình Xa, Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29582.384474136245!2d105.10705935496652!3d22.057319043426947!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36ccafc8b4cd0abb%3A0x3ded7e2172276af6!2zQsOsbmggWGEsIEjDoG0gWcOqbiwgVHV5w6puIFF1YW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618906593504!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAMYEN","province_code":"TUYENQUANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ LÝ THÀNH","web_address":"Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d236596.40400101428!2d104.86485458352013!3d22.094735497373765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cca86dbe462043%3A0x2f9847849da678ad!2zSMOgbSBZw6puLCBUdXnDqm4gUXVhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618906949528!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHAMYEN","province_code":"TUYENQUANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ QUÂN TUẤN","web_address":"43 Ng Viết Xuân, P.Trần Phú, TP Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3677.192761105989!2d104.98769561535188!3d22.832356829138927!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc783594e21f17%3A0x75714c31b4bb19e6!2zNDMgTmd1eeG7hW4gVmnhur90IFh1w6JuLCBQLiBUcuG6p24gUGjDuiwgSMOgIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618907101991!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ GIANG TUÂN","web_address":"457 Lý Thường Kiệt, TP Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3677.1111226217554!2d104.98797801535187!3d22.835377929027715!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc78346a24af5f%3A0x2566c123f8b5cf3e!2zTMO9IFRoxrDhu51uZyBLaeG7h3QsIFRwLiBIw6AgR2lhbmcsIEjDoCBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618907224039!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ KIỀU BÁO","web_address":"245 Trần Phú, TP Hà Giang, Hà Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3677.346217344938!2d104.98552851535185!3d22.82667702934818!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cc784b6dbfd5f7%3A0x2c32f49bc307d38f!2zMjQ1IFRy4bqnbiBQaMO6LCBQLiBNaW5oIEtoYWksIEjDoCBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618907408104!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAGIANG","province_code":"HAGIANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ CHIẾN THÙY","web_address":"Kim Phú, Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29639.634455850603!2d105.15416090477159!3d21.782029379674064!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134aef7cc1821df%3A0x4536e15ec98d5f08!2zS2ltIFBow7osIFnDqm4gU8ahbiwgVHV5w6puIFF1YW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618907615374!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENSON","province_code":"TUYENQUANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÀNH MẪN","web_address":"Nông Tiến, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29629.969430457313!2d105.2264069048044!3d21.828735765099882!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134b23fc5cf2f9f%3A0xc17da7a8f180ae8c!2zTsO0bmcgVGnhur9uLCBUcC4gVHV5w6puIFF1YW5nLCBUdXnDqm4gUXVhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618907764029!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTUYENQUANG","province_code":"TUYENQUANG"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGỌC NGÀ","web_address":"564 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.0719348487596!2d105.79815641533182!3d20.989753394483827!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135add7c469185f%3A0x9fe8f38e5f7c6e01!2zNTY0IE5ndXnhu4VuIFRyw6NpLCBUaGFuaCBYdcOibiBC4bqvYywgSMOgIMSQw7RuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618907923046!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ VÂN DƯƠNG","web_address":"83 Phùng Hưng, Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.5455965535502!2d105.78196521533167!3d20.97075579513092!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acd4e4f10959%3A0xa0711635d4140e0d!2zODMgxJAuIFBow7luZyBIxrBuZywgUC4gUGjDumMgTGEsIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618908193688!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ SƠN LIÊN","web_address":" TT Đông Anh,Huyện Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29768.399237842994!2d105.8297215543363!3d21.15041217439776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135011877263c29%3A0xfed63a1860e09572!2zdHQuIMSQw7RuZyBBbmgsIMSQw7RuZyBBbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618908473417!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HẠNH DŨNG","web_address":" 103 Cao Lỗ, Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3721.2995375141363!2d105.8474224153334!3d21.140474589330154!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313500e72a026623%3A0xefcf09d99d4c263d!2zMTAzIENhbyBM4buXLCBVeSBO4buXLCDEkMO0bmcgQW5oLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618908624461!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÁI THẾ","web_address":" Đường 2 Phủ Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14878.994090021348!2d105.84434238600149!3d21.202146679759004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313503dbfc31473f%3A0xcf83ccf9a5eb258c!2zUGjDuSBM4buXLCBTw7NjIFPGoW4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618908731249!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HIỀN TÂM","web_address":" Huyện Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118968.14983225135!2d105.76090448818039!3d21.28117608289642!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135032988fd9be5%3A0x3f0dcf2d1b4079b9!2zU8OzYyBTxqFuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618908829863!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ MINH BỘ","web_address":"Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14878.994090021328!2d105.84434238600149!3d21.202146679759004!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313503dbfc31473f%3A0xcf83ccf9a5eb258c!2zUGjDuSBM4buXLCBTw7NjIFPGoW4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618908916172!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ ANH ĐÔN","web_address":"xóm Nhồi, Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3721.876197233298!2d105.86799331533298!3d21.11750139011778!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313500b6a2287621%3A0x1566416241c75667!2zTmjDoCB2xINuIGhvw6EgeMOzbSBOaOG7k2kgRMaw4bubaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618909056485!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ SƠN HOA","web_address":"272 Đường Láng,Q. Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.626098355852!2d105.81317131533189!3d21.00761999387461!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac9ce3953615%3A0x168e888e26d3853b!2zMjcyIMSQLiBMw6FuZywgTmjDom4gQ2jDrW5oLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618909185798!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"QUANDONGDA","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HỌC HẰNG","web_address":"121 Mễ Trì Thượng, Q. Nam Từ Liêm,  Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.562262301808!2d105.77598051533192!3d21.010176993787418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134535443b1e2e9%3A0x8cb93b6668059696!2zMTIxIE3hu4UgVHLDrCBUaMaw4bujbmcsIE3hu4UgVHLDrCwgVOG7qyBMacOqbSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618909334109!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THẬM HƯƠNG ","web_address":"TT Sóc Sơn,Huyện Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7436.859793408734!2d105.84823997644885!3d21.254444142583434!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135036cccd19b77%3A0x56d3e66202efb9d7!2zdHQuIFPDs2MgU8ahbiwgU8OzYyBTxqFuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618909519343!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TIẾN THẢO ","web_address":"TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29768.399237842994!2d105.8297215543363!3d21.15041217439776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135011877263c29%3A0xfed63a1860e09572!2zdHQuIMSQw7RuZyBBbmgsIMSQw7RuZyBBbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618909712411!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUẾ NHUẦN ","web_address":"Kim Nỗ,Huyện Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14885.617652145236!2d105.78969328599045!3d21.136298289232837!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135003bc627a501%3A0xf507ec0df9c065b0!2zS2ltIE7hu5csIMSQw7RuZyBBbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618909962011!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ MƯỜI SÂM ","web_address":"Huyện Sóc Sơn, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d118968.14983225135!2d105.76090448818039!3d21.28117608289642!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135032988fd9be5%3A0x3f0dcf2d1b4079b9!2zU8OzYyBTxqFuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910113297!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENSOCSON","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ SƠN HÀ ","web_address":"Nam Thanh,Huyện Tiền Hải, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14963.769175927713!2d106.54054728586082!3d20.344002451239437!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a0088d6e72411%3A0x7ad0bc5ef0431289!2zTmFtIFRoYW5oLCBUaeG7gW4gSOG6o2ksIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910218761!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENHAI","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÀI VUI ","web_address":"An Ninh,Huyện Tiền Hải, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14958.212718408548!2d106.47187168586997!3d20.40130484326178!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135f92f3c183dc9%3A0x64b075de18c655cf!2zQW4gTmluaCwgVGnhu4FuIEjhuqNpLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910398794!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTIENHAI","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ DUY ĐƯƠNG ","web_address":"Thụy Chính, Huyện Thái Thụy, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7470.524241394558!2d106.45568052642095!3d20.577350489318516!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135f6a0940fb127%3A0x93889037265608ac!2zVGjhu6V5IENow61uaCwgVGjDoWkgVGjhu6V5LCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910509369!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENTHAITHUY","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ LÀN TRƯỞNG ","web_address":"Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14961.541312927971!2d106.44418628586449!3d20.366996398040524!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135fe9767ab62c9%3A0xa2164dc50402bf99!2zUXVhbmcgVHJ1bmcsIEtp4bq_biBYxrDGoW5nLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910660825!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENKIENXUONG","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THANH TRÌ ","web_address":" Huyện Kiến Xương, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119669.37429823457!2d106.35528447839093!3d20.39657641939738!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135fbf62771c803%3A0xd1b0fcc3bb81ba98!2zS2nhur9uIFjGsMahbmcsIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910762104!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENKIENXUONG","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỤ SỬU ","web_address":" Huyện Vũ Thư, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119647.9092816805!2d106.20999042868857!3d20.424197874917752!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e46e43b72045%3A0x92a127219c468cb5!2zVsWpIFRoxrAsIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910870866!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ ÚT QUỲNH ","web_address":" Huyện Vũ Thư, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119647.9092816805!2d106.20999042868857!3d20.424197874917752!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e46e43b72045%3A0x92a127219c468cb5!2zVsWpIFRoxrAsIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618910870866!5m2!1svi!2s" ,"district_code":"HUYENVUTHU","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ ĐỊNH HIỀN  ","web_address":"Huyện Đông Hưng, Thái Bình ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59776.05971363707!2d106.30568848594663!3d20.547028204566026!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ee2a5d403833%3A0x9a715bc237ccdca!2zxJDDtG5nIEjGsG5nLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618911021314!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGHUNG","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THANH MAI ","web_address":"TT Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14875.278344070626!2d105.57502978600769!3d21.23900162444556!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f0bcfa75ce5b%3A0xe8354ac3386707c4!2zdHQuIFnDqm4gTOG6oWMsIFRwLiBWxKluaCBZw6puLCBWxKluaCBQaMO6YywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618911223075!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENLAC","province_code":"VINHPHUC"}, {"name":"ĐẠI LÝ CÔNG THƯ ","web_address":"Hùng Vương, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7438.266123981011!2d105.70417282644802!3d21.226571494534376!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134fc145501531d%3A0xc9487062e348160b!2zSMO5bmcgVsawxqFuZywgVHguIFBow7pjIFnDqm4sIFbEqW5oIFBow7pjLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618911349687!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXAPHUCYEN","province_code":"VINHPHUC"}, {"name":"ĐẠI LÝ CƯỜNG HUẾ","web_address":"Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29764.556245995595!2d105.66761955434922!3d21.169522768570847!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f92efdd0c8c3%3A0xc641eb9944e29d45!2zVGjhuqFjaCDEkMOgLCBNw6ogTGluaCwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618911451063!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENMELINH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÀO HẰNG","web_address":"Phố Kiệu, Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.8157203203427!2d105.51738681533487!3d21.27876088457154!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f1a28a739de7%3A0x151e05a71bf375a3!2zUGjhu5Ega2nhu4d1IGNo4bqlbiBoxrBuZyB2xKluaCB0xrDhu51uZyB2xKluaCBwaMO6Yw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618911620264!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENVINHTUONG","province_code":"VINHPHUC"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUY HUYỀN","web_address":"Xuân Lôi, Huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14860.577691865115!2d105.45583073603228!3d21.384217303432614!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134ec5b3a148861%3A0x76d99669586e34cb!2zWHXDom4gTMO0aSwgTOG6rXAgVGjhuqFjaCBEaXN0cmljdCwgVmluaCBQaHVjIFByb3ZpbmNlLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619078693759!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENLAPTHACH","province_code":"VINHPHUC"}, {"name":"ĐẠI LÝ LOAN ĐẠI","web_address":"Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14871.701102063997!2d105.52730373601368!3d21.274425269330997!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f1a8a92c2be5%3A0x88b64bc3fe0be80c!2zxJDhu5NuZyBWxINuLCBZw6puIEzhuqFjIERpc3RyaWN0LCBWaW5oIFBodWMgUHJvdmluY2UsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619079803486!5m2!1sen!2s","district_code":"HUYENYENLAC","province_code":"VINHPHUC"}

Agent system