icon icon icon

Danh sách đại lý tôn thép Vitek 2

Posted by NGUYỄN MINH TUẤN at 09/03/2022

{"name":"ĐẠI LÝ THÉP LONG GIANG","web_address":"Số nhà 48, Tổ 8, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP . Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238168.84217977474!2d105.68966135857252!3d21.136945598471428!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313500e3ed5ed4bd%3A0x2c3951b408229db3!2zU2nDqnUgdGjhu4sgxJBp4buHbiBtw6F5IFhBTkg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614913760268!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGANH","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP ĐỨC NAM","web_address":"Tổ Dân Phố Dộc, Phường Tây Mỗ , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8311873021476!2d105.74163731515397!3d20.99940299415517!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31345373cd67fbc3%3A0x3fd2e772b771aa41!2zVHLGsOG7nW5nIG3huqdtIG5vbiBUw6J5IE3hu5cgQQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914830866!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP NGUYỄN THÀNH","web_address":"Ngã 4 trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.2834387698354!2d105.9358544151543!3d21.02134199340689!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a8c2667df02f%3A0x6aa2fa0556d0c0ff!2sFPT%20Shop!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914851317!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALAM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP MINH TUẤN","web_address":"A7 Điểm công nghiệp cơ kim khí, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14897.863478835305!2d105.61246123312411!3d21.014037506762296!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c7aaaaaaab%3A0x23e0a5ef9af44660!2zQ8O0bmcgdHkgVE5ISCBjxqEga2ltIGtoacyBIMSQYcyjaSBUaGHMgG5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914905724!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP CƯỜNG LINH","web_address":"A7 Điểm công nghiệp cơ kim khí, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119551.40586866888!2d106.01151466251851!3d20.547940556583043!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135c369b8e39a6d%3A0x3d67a955832ca5cc!2zTMO9IE5ow6JuLCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1615804227462!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLYNHAN","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP TRƯỜNG PHÁT","web_address":"Ngọc hồi, Huyện Thanh Trì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59629.307050095966!2d105.80885349137596!3d20.91909010526674!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad8cb572cf15%3A0x565de33d907fc338!2zTmfhu41jIEjhu5NpLCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914943244!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHANHTRI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP PHƯƠNG ĐÔNG","web_address":"Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59580.963195662305!2d105.70752399174177!3d21.04027907343239!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134548cc813331b%3A0x9c7e53e5b23f1a5c!2zWHXDom4gUGjGsMahbmcsIE5hbSBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614914970028!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANNAMTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP ÁI DUÂN","web_address":"Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59580.901974789165!2d105.70752396551283!3d21.040432120091516!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454b5e68e53e5%3A0xb903a009c4812658!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgUGlubW9iaWxl!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915046492!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANCAUGIAY","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP TUẤN KHOA","web_address":"Huyện Ninh Giang, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238780.30137937586!2d106.19605588866281!3d20.75313632465778!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135920d4737e5d9%3A0x1af2b273033aabc6!2zTmluaCBHaWFuZywgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915061647!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNINHGIANG","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP HÙNG HƯƠNG","web_address":"Gia Lộc, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29824.79720560541!2d106.27875559275229!3d20.868033310048432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135908009d1d241%3A0xdfdfaf54d504b79c!2zdHQuIEdpYSBM4buZYywgVHAuIEjhuqNpIETGsMahbmcsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915075685!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALOC","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP HÙNG HƯƠNG","web_address":"Huyện Kim Thành, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238504.53031743696!2d106.32935134762974!3d20.92706846556647!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313586c3205c9d1b%3A0xb9edfafb46fb75a5!2zS2ltIFRow6BuaCwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915089143!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMTHANH","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP KIM TÍN","web_address":"Huyện Kim Thành, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d238504.53031743696!2d106.32935134762974!3d20.92706846556647!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313586c3205c9d1b%3A0xb9edfafb46fb75a5!2zS2ltIFRow6BuaCwgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915089143!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMTHANH","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP THÚY LOAN","web_address":"Thị Trấn Gia Lộc, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29824.79720560541!2d106.27875559275229!3d20.868033310048432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135908009d1d241%3A0xdfdfaf54d504b79c!2zdHQuIEdpYSBM4buZYywgVHAuIEjhuqNpIETGsMahbmcsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915103092!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENGIALOC","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP THÚY LOAN","web_address":"Thị Trấn Gia Lộc, Thành phố Hải , Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29824.79720560541!2d106.27875559275229!3d20.868033310048432!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135908009d1d241%3A0xdfdfaf54d504b79c!2zdHQuIEdpYSBM4buZYywgVHAuIEjhuqNpIETGsMahbmcsIEjhuqNpIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1614915103092!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ LIÊN KẾT","web_address":"Sao Đỏ, TP. Chí Linh, Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14888.448819490317!2d106.37840497577497!3d21.108092343306016!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135790a57e6f96f%3A0xbc3789cd723ce334!2zU2FvIMSQ4buPLCBUeC4gQ2jDrSBMaW5oLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618915171764!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOCHILINH","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ TIẾN THÀNH","web_address":"Huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119419.21065564494!2d106.52729587658973!3d20.716301354284383!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a749a29acd85d%3A0x6eaca27636f4b3f9!2zVGnDqm4gTMOjbmcsIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618915350640!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTIENLANG","province_code":"THANHPHOHAIPHONG"}, {"name":"ĐẠI LÝ THẬP THẢO","web_address":"Lạc Sơn,  Hòa Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d239179.59595204657!2d105.2906988816932!3d20.49879743593125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31342204d2078a7b%3A0xa09e57591d6dfa69!2zTOG6oWMgU8ahbiwgSMOyYSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618915526655!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENLACSON","province_code":"HOABINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THANH THUẬN","web_address":"Khu Cn Hòa Xá, Mỹ Xá, TP. Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4643.5078994787755!2d106.14489421586342!3d20.41740171016927!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135de0f550738ed%3A0x684a4b3f5c11eaa8!2zS0NOIEjDsmEgeMOh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618915679281!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONAMDINH","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ SƠN DUNG","web_address":"Huyện Hoa Lư, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119782.77162608513!2d105.86237681954819!3d20.250056706184463!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367a2f0e13520d%3A0x7a0b9bd9fbca7633!2zSG9hIEzGsCwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618915886542!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOALU","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ PHƯƠNG THÀNH AN","web_address":"Huyện Nho Quan, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d239478.7778185973!2d105.57459036965311!3d20.306230723917157!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313681125c31c09b%3A0xe5295a6d3897c966!2zTmhvIFF1YW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618915964896!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNHOQUAN","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THỦY NHẶT","web_address":"Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14997.71788406367!2d106.07593062551939!3d19.990481950053727!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366a3fd298a853%3A0x4985ccd4f61e7e18!2zQ-G7k24gVGhvaSwgS2ltIFPGoW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916049056!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÀNH TUYẾT","web_address":"Huyện Yên Khánh, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119828.8838155068!2d106.00742576865788!3d20.19018430223528!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367230528b0505%3A0x2146391ca631e8eb!2zWcOqbiBLaMOhbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916158907!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENKHANH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TRỌNG LẬP","web_address":"Thị Xã Tam Điệp, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119828.8838155068!2d106.00742576865788!3d20.19018430223528!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313664d9d0e8493d%3A0xedc0137395591c28!2zVHAuIFRhbSDEkGnhu4dwLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916250230!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXATAMDIEP","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ HUỆ TÚ","web_address":"Huyện Hoa Lư, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119782.77162608513!2d105.86237681954819!3d20.250056706184463!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367a2f0e13520d%3A0x7a0b9bd9fbca7633!2zSG9hIEzGsCwgTmluaCBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916329823!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENHOALU","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ NGHĨA LOAN","web_address":"Đẩu Long, TP. Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14971.926173076847!2d105.95694706977541!3d20.259600200000005!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313679f9aecdcea1%3A0xbe9a4f290e95300c!2zQ2jDuWEgxJDhuql1IExvbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916429623!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHONINHBINH","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ GIA HUỆ","web_address":"Huyện Yên Mô, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d119876.64770420984!2d105.92687636773638!3d20.127987401893005!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366fbc5bc66693%3A0x580b78d32a31b595!2zWcOqbiBNw7QsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916507079!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENYENMO","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ SƠN ĐÔNG","web_address":"Ba Sao, H.Kim Bảng, Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59778.28011071553!2d105.76519237193544!3d20.541349358694397!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d2a38cfcee59%3A0x7f7b8072e3a57005!2zQmEgU2FvLCBLaW0gQuG6o25nLCBIw6AgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916585726!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMBANG","province_code":"HANAM"}, {"name":"ĐẠI LÝ HÀ THẮNG","web_address":"Huyện Kim Sơn, Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d239882.26739768594!2d105.95244340345748!3d20.043721964460378!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31366b8df89ac483%3A0xd998f1734a7d2a4b!2zS2ltIFPGoW4sIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618916781438!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENKIMSON","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ TÔN NAM Á","web_address":"Quận Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59607.064053925664!2d105.82291887356588!3d20.974932167841178!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac398657c2ad%3A0xe0a5e23eaaed780!2zSG_DoG5nIE1haSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930028911!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP QUỐC TẾ HCT","web_address":"Thôn Vĩnh Lộc , Xã Phùng Xã , Huyện Thạch Thất , TP.Hà Nội ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.560477045687!2d105.61638952388523!3d21.02147010882418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c909e572e3%3A0x964b297231477dcb!2zVsSpbmggTOG7mWMsIFBow7luZyBYw6EsIFRo4bqhY2ggVGjhuqV0LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930154059!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ TUYỂN QUẾ","web_address":"Thôn 2 , Xã Phùng Xá , Huyện Thạch Thất , TP.Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.560477045687!2d105.61638952388523!3d21.02147010882418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c909e572e3%3A0x964b297231477dcb!2zVsSpbmggTOG7mWMsIFBow7luZyBYw6EsIFRo4bqhY2ggVGjhuqV0LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930154059!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP TRƯỜNG AN","web_address":"Thôn 2 , Xã Phùng Xá , Huyện Thạch Thất , TP.Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7448.560477045687!2d105.61638952388523!3d21.02147010882418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313450c909e572e3%3A0x964b297231477dcb!2zVsSpbmggTOG7mWMsIFBow7luZyBYw6EsIFRo4bqhY2ggVGjhuqV0LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930154059!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHACHTHAT","province_code":"HANOI"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP NHUẬN HƯNG","web_address":"Cầu Nguyễn, Huyện Đông Hưng, TP.Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3735.6817595694147!2d106.3537073646869!3d20.56019795898499!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135f1dc84d9c4d9%3A0x4de7a7085faa39d6!2zQ-G6p3UgTmd1eeG7hW4sIHR0LiDEkMO0bmcgSMawbmcsIMSQw7RuZyBIxrBuZywgVGjDoWkgQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930392258!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGHUNG","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP LONG PHÚ","web_address":"Đường Trần Phú, TP.Thanh Hoá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.832040863385!2d105.77418491467635!3d19.80471743380854!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f8015b3ff20b%3A0xefdd794868d30236!2zVHLhuqduIFBow7osIFRwLiBUaGFuaCBIb8OhLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930503770!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHANHHOA","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP TOẢN HUẤN","web_address":"Thị Trấn Chuối, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d240522.43912029683!2d105.54268492786498!3d19.620323199497484!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313703dc8a1d9881%3A0xbb6d10a44f1f1784!2zQ-G6p3UgQ2h14buRaSBOw7RuZyBD4buRbmcgVGhhbmggSMOzYQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930718051!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENNONGCONG","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP VIỆT THẮNG","web_address":"Thị Trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, TP. Thanh Hoá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7503.682125339667!2d105.45880172382104!3d19.888932085434735!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136e9030546b8c9%3A0xaf4be9b7b00efb4e!2zU2FvIFbDoG5nLCBUaOG7jSBYdcOibiwgVGhhbmggSG_DoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930815742!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENTHOXUAN","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"ĐẠI LÝ THÉP MINH VỸ","web_address":"Thị Trấn Đông Khê, Huyện Đông Sơn, TP. Thanh Hoá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15012.69522770419!2d105.67358472548464!3d19.832597471606928!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f0b22aac1dfd%3A0x779f52e9b28ed36c!2zxJDDtG5nIEtow6osIMSQw7RuZyBTxqFuLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618930922715!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGSON","province_code":"THANHHOA"}

Agent system